وکیل معامله در مشهد

لیست وکلای مشهد

بهترین وکیل معامله در مشهد

 

فسخ معامله

*** موارد فسخ معاملات :

فسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات است که مختص عقود لازم می باشد . فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به قرارداد توسط یک یاهر دو طرف معامله .

 

در چه مواردی فرد می تواند معامله را فسخ نماید ؟

موارد فسخ معامله که تحت عنوان خیارات در قانون مدنی به آن اشاره شده است به خریدار و فروشنده اجازه می دهد که معامله را فسخ نمایند که شامل موارد زیر می باشد :

۱-زمانی که طرفین معامله هنوز متفرق نشده باشند که به آن خیار مجلس می گویند .

۲-یکی از طرفین مغبون شده باشد . (خیار غبن )

۳-در معامله شرط کنند تا مدت معینی طرفین میتوانند معامله را فسخ نمایند .(خیار شرط )

۴-تدلیسی در معامله صورت گرفته باشد .(خیار تدلیس )

۵-طرفین معامله تعهد به انجام امری دهند ولی نتوانند آن را انجام دهند .(خیار تخلف شرط )

۶-در مورد معامله عیب و نقصی وجود داشته باشد .(خیار عیب )

۷-بعد از معامله معلوم شود که تمام یا مقداری از مورد معامله مال متعق به دیگری بوده است .

۸-فروشنده خصوصیات مال را بیان کند و خریدار بدون دیدن مال را معامله نماید سپس متوجه شود که مال دارای اوصاف مذکور نبوده است .(خیار رویت )

۹-خریدار ثمن معامله را نپردازد و فروشنده نیز از تحویل مال خودداری نماید در صورتی که این تاخیر شرط نشده باشد معامله قابل فسخ می باشد .

۱۰-فروشنده نتواند مال فروخته شده را تحویل دهد .

لازم به توضیح است که اثر فسخ نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد بدین مفهوم تعهدی نسبت به آینده با فسخ وجود ندارد .

تماس 09156024004