وکیل مهریه در شهر مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

بهترین وکیل کیفری در مشهد


وکیل مهریه در شهر مشهد

 

وکیل مهریه در شهر مشهد

مطالبه مهریه از متوفی

* مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت :

یکی از راه های مطالبه ی مهریه برای زوجه مراجعه به اداره ی ثبت می باشد . در اداره ی ثبت زوجه باید اموال زوج را معرفی و تقاضای توقیف آنها را بنماید . در صورتی که زوج نسبت به پرداخت مهریه اقدام ننماید مزایده جهت فروش اموال صورت می گیرد .

* مطالبه مهریه از طریق دادگاه :

در صورتی که زوج اموالی جهت توقیف نداشته باشد زوجه برای مطالبه ی مهریه باید به دادگاه مراجعه نماید در این صورت دادگاه زوج را ملزم به پرداخت مهریه می نماید و در صورتی که اعسار وی اثبات گردد میزان مهریه توسط دادگاه تقسیط می گردد .

* مطالبه مهریه از دو مرجع :

طبق قانون زوجه نمی تواند از دو مرجع اداره ثبت و دادگاه برای مطالبه ی مهریه اقدام نماید و در صورتی که در اداره ی ثبت پرونده داشته باشد می بایست نسبت به انصراف و مختومه شدن پرونده اقدام نماید و سپس از طریق دادگاه پیگیری کند .

* مطالبه ی مهریه از متوفی :

مهریه با فوت شوهر از بین نخواهد رفت و زن میتواند از اموال شوهر متوفی مهریه ی خویش را دریافت نماید در این صورت مهریه به تاریخ فوت شوهر به روز خواهد شد .

*** مطالبه ی مهریه ازشخص محجور :

در صورتی که زوج محجور باشد فردی به عنوان قیم برای وی تعیین گردیده است و اموال زوج محجور در اختیار وی می باشد بنابراین اگر زوجه تقاضای مهریه داشته باشد باید نسبت به اموال زوج که دراختیار قیم است اقدام نماید و نمیتواند اموال قیم را توقیف نماید .