وکیل مهریه در مشهد

وکیل تعدیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

 

وکیل مهریه در مشهد

 

مهریه مادر

مهریه مادر فوت شده

مهریه از حقوق مالی زوجه می باشد که حتی پس از فوت نیز از بین نخواهد رفت و ورثه می توانند آن را از زوج مطالبه نمایند . وراث پس از انحصار وراثت می توانند مهریه مادر فوت شده ی خود را به روز از زوج مطالبه نمایند که این مهریه به نسبت سهم الارث میان آنان تقسیم می گردد .

* مهریه در صورت خیانت زن به مرد :

مهریه ی زن در هیچ صورتی از بین نخواهد رفت .حتی اگر زن خیانت کرده باشد یا رابطه ی نامشروع داشته باشد پرداخت مهریه به زن به قوت خود باقی است .حال ممکن است زن به علت ترس و ابروریزی مهریه ی خود را ببخشد تا همسرش شکایت نکند اما در صورت عدم بخشیدن مهریه باید به طور کامل به زن پرداخت گردد و حتی در فرض بالاتر باید اجرت المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی به زن پرداخت گردد و خیانت وی مانع استحقاق نمی شود .

* مهریه بعد از طلاق :

در حکم دادگاه راجع به طلاق باید تکلیف پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زوجه مشخص گردد .در صورتی که زوجه باکره باشد در هنگام طلاق نصف مهریه به وی تعلق می گیرد و اگر زوجه باکره نباشد مرد باید تمام مهریه را به وی بپردازد تنها در دو حالت پس از جدایی مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد :

١- عقد زوجین به دلیلی باطل بوده و بین آنان نزدیکی صورت نگرفته باشد .

٢- نکاح بین زوجین فسخ گردد و بین آنها نزدیکی صورت نگرفته باشد مگر علت فسخ ناتوانی جنسی مرد باشد که زن مستحق نصف مهر خواهد بود .

* مهریه ی زوجه پس از ازدواج مجدد:

مهریه از هر نوع که باشد مرد مکلف به پرداخت آن می باشد و در زمان جدایی باید آن را پرداخت نماید .حال اگر مهریه ی زوجه طی اقساط باید پرداخت گردد و در این زمان زوجه مجددا ازدواج نماید این ازدواج مانع دریافت مهریه ی ازدواج اول نخواهد بود بدین مفهوم ازدواج مجدد زن مهریه ی ازدواج قبلی را از بین نمی برد و مرد را بری الذمه نخواهد کرد .