وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد


وکیل مهریه در مشهد

 

وکیل مهریه در مشهد

 

مهرالمثل

* شرایط مهر المثل :

عدم تعیین میزان مهریه باعث بطلان عقد نکاح نمی گردد و زوجین می توانند پس از عقد مهریه را مشخص نمایند. حال اگر بین زوجین نزدیکی اتفاق افتاده باشد و بخواهند میزان مهریه را تعیین کنند مهر المثل به زوجه تعلق می گیرد این امر در ماده ی 1087 قانون مدنی بیان شده است ” اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنان نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود .”

* شرایط تعلق مهر المثل :

در سه مورد به زن مهر المثل تعلق می گیرد :

1-در صورتی که در زمان عقد نکاح میزان مهریه مشخص نشده باشد و قبل از تراضی در مورد مهر میان زوجین نزدیکی واقع شده باشد .

2-طبق ماده ی 1100 قانون مدنی اگر مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد به زن مهر المثل تعلق می گیرد .

3-به استناد ماده ی 1099 قانون مدنی در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل خواهد بود .

* شرایط تحقق مهر المثل :

مهریه ای که به صورت مرسوم و متداول در زمان عقد تعیین می گردد مهر المسمی می گویند حال اگر این نوع از مهریه در هنگام عقد مشخص نشود و عقد نکاح جاری گردد و زوجین قبل از تراضی برای مهریه نزدیکی داشته باشند مهر المثل محقق خواهد شد بدین مفهوم دو شرط لازم است : عقد نکاح بدون تعیین مهریه ، نزدیکی قبل از تراضی برای تعیین مهریه

* شرایط مهریه در دوران عقد :

طبق قانون به مجرد زن عقد مالک مهریه می شود و هر تصرفی در آن می تواند بنماید بنابراین لازم نیست زندگی مشترک آغازشود یا نزدیکی صورت گیرد تا مهریه به زوجه تعلق گیرد .حال اگر زوجین در دوران عقد قصد طلاق داشته باشند و بین انان نزدیکی صورت نگرفته باشد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود در غیر این صورت تمام مهریه به وی تعلق می گیرد .