وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

 

اقدام مهریه از اداره ثبت در مشهد

از آن جایی که به مجرد عقد زن مالک مهریه می شود؛

می تواند درهرزمانی آن را از زوج مطالبه نماید ولی همیشه گرفتن مهریه برای برخی مساوی با طلاق می باشد

واین درحالی است که مهریه جزء حقوق مالی زوجه می باشد وگرفتن آن ارتباطی با طلاق ندارد.

 

وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

زوجه برای گرفتن مهریه ی خود می تواند ازدوطریق اقدام نماید:

۱-اداره ثبت۲-دادگاه  دراین مطلب درمورد گرفتن مهریه از اداره ثبت توضیح خواهیم داد:

اگرزوجه قصدمطالبه مهریه ی خود ازطریق اداره ثبت را داشته باشد درابتدا می بایست به دفترخانه ی ازدواج خود مراجعه

وتقاضای صدور اجرائیه بنماید که دفترخانه پس از بررسی مدارک زوجه مبادرت به صدور اجرائیه می نماید

ودراجرائیه نام زوج به عنوان متعهد ونام زوجه به عنوان متعهد له وتعداد سکه زوجه درج می گردد

پس از این اقدامات زوجه به اداره ی ثبت مراجعه می نماید.در اداره ثبت یک نسخه از اجرائیه به آدرس زوج ارسال می گردد

تابه وی ابلاغ گردد که زوجه مهریه ی خود را مطالبه نموده است.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

در ادامه زوجه باید استعلامی ازاموال زوج بگیرد که شامل استعلام خودرو از راهور واستعلام ملک از اداره ی ثبت اسناد می باشد

که استعلام ملک ازطریق مکانیزه صورت می گیرد.

درصورتی که زوج اموالی داشته باشد زوجه می تواند بخشی ازمهریه خودرا برای توقیف

خودرو بخش دیگری را برای توقیف منزل،مغازه و…..درنظربگیرد.

 

 

وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

لازم به ذکر است درصورتی که مال جدیدی اززوج مشخص گردد زوجه می تواند ازطریق کاهش یاافزایش میزان سکه مال جدید را نیز توقیف نماید.درهرحال توقیفات زوجه نباید ازتعداد سکه ی وی بیشتر باشد.پس از توقیفات مذکور زوج دیگر نمی تواند نقل وانتقالی نسبت به اموال توقیفی داشته باشد واگرپس از اطلاع ازتوقیف اموال برای پرداخت مهریه مراجعه ننماید.مال ازطریق مزایده به فروش می رسد وازاین طریق زوجه می تواند مهریه ی خود را دریافت نماید.

 

وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

اقداماتی که زوجه می تواند برای دریافت مهریه ی خود از زوج انجام دهدشامل:

توقیف خودرو-توقیف ملک-بازداشت حساب بانکی-ممنوع الخروج کردن زوج-کسرکردن از حقوق…….می باشد.

درصورتی که پس از استعلامات مالی از زوج مشخص نگردد.زوجه باید فرم مختومه کردن پرونده و

انصراف راتکمیل وپرونده ی خود را در اداره ی ثبت ببندد وبرای گرفتن مهریه ازطریق دادگاه اقدام نماید.

 

وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

لازم به ذکر است زوجه نمی تواند دریک زمان هم دراداره ی ثبت وهم در دادگاه پرونده داشته باشد تنها درصورت انصراف از اداره ی ثبت می تواند در دادگاه اقدام نماید. ذکر این نکته  ضروری به نظر می رسد که اگر پدر زوج فوت نموده باشد زوجه می تواند درخواست استعلام اموال وی را داشته باشد که دراین صورت توقیف اموال تنها به نسبت سهم الارث زوج صورت می گیرد.

 

تماس 09156024004