وکیل مهریه در مشهد

وکیل خوب مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

شرایط مهریه

مهریه یا صداق یا صداقیه یا کابین یا فرض
مهر: مالی که هنگام عقد نکاح برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می شود.
یا در تعریفی دیگر: مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود.
مهر در عرف نشانه ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تامین زندگی زن است.

 

وکیل مهریه در مشهد 09153104004

 

 

مقررات راجع به مهریه در مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ در قانون مدنی آمده است،که همگی از فقه امامیه گرفته شده است .
در فقه و قانون مدنی مهر بر سه گونه است :١_مهرالمسمی ٢_مهرالمثل و ٣_مهرالمتعه که هر یک دارای ویژگی ها و شرایط و احکام خاصی هستند.
در این مطلب شرایط مهریه مورد بررسی قرار می گیرد: *شرایط مهریه:
یک: ارزش مالی داشته باشد
دو : از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد(مشروب یا حیوان حرام گوشت نباشد.

 

وکیل مهریه در مشهد 09153104004

 

سه: زوج خود مالک مال باشد (اموال عمومی یا موقوفه نباشد)
چهار: لازم نیست حتماً عین معین باشد ممکنه عمل یا حرفه یا تدریس باشد (مثل آموزش قرآن یا رایانه یا زبان انگلیسی)
*چند پرسش پرتکرار از جانب موکلین از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد این می باشد

که آیا مهریه را مرد به تنهایی باید پرداخت کند یا شخص دیگری می تواند پرداخت کند؟
ممکنه پرداخت مهریه به عهده شخص ثالثی باشد(مثل پدر شوهر)

اینجا الزام شوهر به دادن مهر از بین نمی رود و ثالث(پدر شوهر) در حکم ضامن می باشد.

 

وکیل مهریه در مشهد 09153104004