وکیل مهریه مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد


وکیل مهریه مشهد

 

وکیل مهریه مشهد

 

 مهریه بعد فوت

مهریه بعد از مرگ :

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است که حتی پس از مرگ نیز ازبین نخواهد رفت . تا زمانی که زوجه زنده باشد خود میتواند مهریه اش را به روز از مرد مطالبه نماید اما اگر زن در زمان حیاتش مهریه اش را نگرفته باشد وراث قانونی زن می توانند این مهریه را از مرد مطالبه نمایند .مهریه ی مذکور به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می گردد .

مهریه بعد از طلاق توافقی :

طلاق توافقی یکی از انواع طلاق بائن است . در این نوع طلاق زن و مرد باید بر روی تمام مسائل مادی زندگی مشترک به توافق برسند .یکی از این موارد مهریه می باشد .زن میتواند در قبال طلاق تمام یا قسمتی از مهریه ی خود را بذل نماید .مقدار این بذل به توافق طرفین بستگی دارد این امر باید قبل از طلاق مشخص گردد تا در رای دادگاه قید شود .

مهریه بعد از اتمام مدت صیغه :

در عقد موقت یا صیغه دو نکته باید مشخص گردد اول مدت صیغه و دوم میزان مهریه .در صورتی که یکی از این موارد قید نگردد عقد باطل خواهد بود .مدت صیغه با بذل زمان از طرف مرد نیز به اتمام خواهد رسید . پس از اتمام زمان صیغه مرد باید مانند ازدواج دائم مهریه ی زن را به طور کامل به وی پرداخت نماید .

مهریه قبل از طلاق :

مهریه در صورتی که عند المطالبه باشد به مجرد عقد به زن تعلق می گیرد و میتواند آن را از مرد مطالبه نماید حال اگر زنی قبل از نزدیکی طلاق بگیرد مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر نزدیکی صورت گرفته باشد تمام مهریه به وی تعلق می گیرد . اما در صورتی که عقد از ابتدا باطل بوده باشد و نزدیکی نیز صورت نگرفته باشد زن حق مهر ندارد همچنین اگر عقد فسخ گردد و نزدیکی صورت نگرفته باشد هم زن مهریه ندارد مگر علت فسخ عنن بودن مرد باشد که در این صورت نصف مهریه به زن تعلق می گیرد .