وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد


وکیل نفقه در مشهد

 

وکیل نفقه در مشهد

 

شرایط تعدیل نفقه

* شکایت نفقه در شورای حل اختلاف :

طبق ماده ی 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه ی زن به عهده ی شوهر است و این امر تکلیفی است برای زوج و در صورتی که نفقه پرداخت نگردد زن می تواند طرح دعوی برای مطالبه ی نفقه نماید .برحسب اینکه میزان نفقه چه میزان باشد مرجع رسیدگی متفاوت است مبلغ مذکور توسط کارشناس تعیین می گردد و شورا صلاحیت ندارد که راسا میزان نفقه را مشخص کند .

وکیل کیفری در مشهد

* تعدیل نفقه :

تعدیل در لغت به معنای تنظیم و تبدیل کردن است . در صورتی که میزان نفقه تعیین گردد و به واسطه ی تغییر شرایط زندگی و افزلیش تورم مبلغ نفقه متعارف وضعیت زوجه نباشد زوجه می تواند تقاضای تعدیل نفقه را بنماید .دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد و بر اساس آن رای صادر می نماید .

* نحوه ی اثبات عدم پرداخت نفقه :

در دادگاه نفقه زوجه با دلایل و مستندات خود مانند اینکه خود هزینه های زندگی و درمانی را پرداخت می نماید و یا اینکه زوج مدتی است منزل مشترک را ترک نموده است می تواند عدم پرداخت نفقه از جانب زوج را اثبات نماید در مقابل زوج می بایست با دلایل خود پرداخت نفقه را اثبات نماید .

* نحوه ی تقویم نفقه :

نفقه امری است که باید توسط دادگاه تعیین گردد و دادگاه یا شورا راسا نمی توانند اقدام به تعیین نفقه نمایند . کارشناس دادگستری با توجه به وضعیت زوجه و شئونات زندگی وی میزان نفقه تقویم می گردد که زوج می تواند به مبلغ مذکور اعتراض نماید .