وکیل نفقه کیفری در مشهد

وکیل نفقه کیفری در مشهد

وکیل نفقه کیفری در مشهد

 

وکیل نفقه کیفری در مشهد

 

 

نفقه کیفری

شکایت نفقه:

یکی از تکالیفی که در قانون به عهده ی مرد می باشد پرداخت نفقه است که این امر در ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی بیان شده است که در عقد دائم نفقه ی زن به عهده ی شوهر است . پرداخت نفقه به محض وقوع عقد از حقوق زن خواهد بود .طبق سند ازدواج اگر مرد شش ماه از پرداخت نفقه امتناع نماید زوجه می تواند نسبت به گرفتن نفقه از زوج دعوای نفقه ی معوقه و جاریه را مطرح نماید . مرد باید پرداخت نفقه را در دادگاه اثبات نماید در صورتی که نتواند این امر را اثبات نماید دادگاه وی را ملزم به پرداخت نفقه می کند . ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه آن است که ترک انفاق جرم بوده و زن می تواند شکایت کیفری نماید .

وکیل کیفری در مشهد

نفقه ی بعد از طلاق :

تا هنگامی که زن و مرد در یک منزل مشترک زندگی می نمایند و زن در تمکین مرد باشد پرداخت نفقه باید انجام شود اما بعد از طلاق مرد دیگر مسئولیتی بابت پرداخت نفقه نخواهد داشت اما اگر طلاق بین زوجین از نوع رجعی باشد مرد باید تا پایان مدت عده نفقه ی زن را بپردازد و زن نیز می تواند در این مدت در منزل مرد زندگی نماید مشروط براین که طلاق به علت نشوز نبوده باشد .

پرداخت نفقه ی نزدیکان :

در قانون افرادی را که توانایی تامین هزینه های زندگی خود را ندارند اشخاص واجب النفقه دانسته که پرداخت نفقه ی آنان واجب می باشد که این افراد شامل فرزندان و والدین می باشد که به صورت دو سویه و متقابل باید نفقه ی یکدیگر را پرداخت نمایند .ماده ی ۱۱۹۶ قانون مدنی بیان می دارد ” فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند .”

نفقه ی فرزند :

یکی از تکالیفی که در قانون بر عهده ی پدر و مادر قرار گرفته است پرداخت نفقه ی فرزند است . ماده ی ۱۱۹۹ قانون مدنی بیان می دارد ” نفقه ی اولاد یا فرزندان بر عهده ی پدر آنها می باشد .پس از فوت پدر یا در صورتی که نتواند نفقه ی فرزندش را بپردازد بر عهده ی جد پدری قرار میگیرد .” در صورتی که اجداد پدری زنده نباشند یا توانایی نداشته باشند این امر به عهده ی مادر قرار می گیرد .در عرف معمولا دختر تا زمانی که ازدواج نکرده و پسر تا زمانی که مشغول تحصیل باشد یا درآمدی نداشته باشد از نفقه برخوردار هستند .

نفقه ی زن شاغل :

از جمله حقوق مالی زن نفقه است که تا زمانی که در تمکین زوج باشد به وی تعلق می گیرد .پرداخت نفقه به زن ارتباطی با شاغل بودن یا نبودن زن ندارد زیرا مشروط به دارایی زن نیست .پرداخت نفقه به عهده ی مرد است و زن در این خصوص هیچ وظیفه ای ندارد و حتی اگر شاغل باشد موظف نیست برای زندگی مشترک هزینه ای بپردازد .بدین مفهوم اگر زن شاغل باشد ، دارایی و اموال داشته باشد باز هم پرداخت نفقه بر عهده ی مرد می باشد .و مرد به استناد شاغل بودن زن نمی تواند از پرداخت نفقه استنکاف نماید .

تماس 09156024004