وکیل ورشکستگی در مشهد

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

وکیل ورشکستگی در مشهد

 

انواع ورشکستگی

 

* انواع ورشکستگی مطابق با قانون تجارت >>>

١- ورشکستگی عادی
٢- ورشکستگی مستلزم تعقیب کیفری
* ورشکستگی به تقلب
* ورشکستگی به تقصیر
تقصیر :
اجباری
اختیاری.

وکیل ورشکستگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* ورشکستگی عادی :
در اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر و بدون سوء نیت و تقلب تاجر یا شرکت تجارتی از پرداخت وجوهی که به عهده اوست متوقف شود. “وکیل ورشکستگی در مشهد”

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* ورشکستگی به تقصیر >>>
🔸 اجباری (قطعی) >
حالتی که در آن دادگاه مکلف به اعلان حکم ورشکستگی به تقصیر و صدور حکم کیفری می باشد. (ماده ۵۴۱ قانون تجارت)

🔸 اختیاری ( احتمالی) >
حالتی که دادگاه در اعلام ورشکستگی به تقصیر و در نتیجه در صدور حکم کیفری مخیر است. (ماده ۵۴۲ قانون تجارت)

* ورشکستگی به تقصیر اجباری >
١- مخارج شخصی یا مخارج خانه در ایام عادی از عایدی او فوق‌العاده باشد. “وکیل مشهد
٢- از سرمایه خود تاجر مبالغ عمده‌ای در معاملات موهوم یا منوط به اتفاق محض است، انجام شده باشد. “وکیل در مشهد”
٣- معامله به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی انجام داده باشد. (خرید گرانتر و فروش نازل تر) “وکیل پایه یک در مشهد”
۴- یکی از طلب کارها به سایرین ترجیح و طلب او پرداخته شود. “بهترین وکیل در مشهد”

 

وکیل ورشکستگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* ورشکستگی به تقصیر اختیاری >>>
١- تاجر به حساب دیگری بدون گرفتن عوض تعهداتی کرده که آن تعهدات فوق‌العاده بوده است. “بهترین وکیل در مشهد”
٢- ظرف سه روز از وقفه توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود نگفته و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر را ارائه ننموده است. “وکیل خوب در مشهد”
٣- دفتر نداشته یا ناقص یا بی ترتیب یا صورت دارایی وضعیت حقیقی قروض و مطالبات نباشد. “وکیل پایه یک در مشهد

* ورشکستگی به تقلب >>>
١- مفقود کردن دفاتر :
*منظور از دفاتر، دفاتری که مقنن تاجر مکلف به نگهداری آنها کرده است اعم از دفاتر ماده ۶ یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قوانین دارایی پیش بینی نموده است.

* مفقود کردن دفاتر باید جنبه عمدی داشته باشد و الا اگر بدون دخالت و بدون تقصیر تاجر دفاتر مفقود شود مشمول به تقلب نخواهد بود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

 

وکیل ورشکستگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

٢- مخفی کردن قسمتی از دارایی:
( مثل بردن مال غیر است) “وکیل پایه یک در مشهد”
٣- از میان بردن قسمتی از دارایی به وسیله او به طریق مواضعه و معاملات صوری. “وکیل پایه یک مشهد
۴- افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر: به میزانی که مدیون نیست و خود را مدیون قلمداد کند. “وکیل در مشهد”

* مجازات ورشکستگی:
* ورشکستگی به تقصیر > ۶ ماه تا ۲ سال حبس
* ورشکستگی به تقلب > یک تا پنج سال حبس می باشد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

*** محرومیت ها و مسئولیت ها

* ورشکستگی عادی :
محرومیت‌های کلی پیش‌بینی نشده و فقط در موارد خاص محرومیت در نظر گرفته شده است.
موارد خاص:
١- عدم انتخاب به مدیریت شرکت
٢- عدم امکان انتخاب بازرسی شرکت
٣- ممنوعیت عضویت در اتاق‌های بازرگانی
۴- محرومیت از قیمومت. ” وکیل قیم در مشهد”

 

وکیل ورشکستگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* ورشکستگی به تقصیر:
محرومیت از حقوق اجتماعی ندارد همان موارد خاص محرومیت در ورشکستگی عادی می باشد. “وکیل حقوقی در مشهد”

* ورشکستگی به تقلب:
علاوه بر محرومیت های خاص ورشکستگی به تقصیر و عادی در صورتی که بیش از سه سال حبس تعزیری محکوم از حقوق اجتماعی نیز محروم می شود. “وکیل کیفری در مشهد”

تماس 09156024004