وکیل ورشکستگی در مشهد

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

وکیل ورشکستگی در مشهد

ورشکستگی

* مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت :
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجر را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود. “وکیل ورشکستگی در مشهد”

 

وکیل ورشکستگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*ماده ۴۱۳ قانون تجارت:
تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

ورشکستگی 

ورشکستگی: وضعیتی که بازرگان یا شرکت‌های تجاری پس از توقف در پرداخت بدهی کلی خودشان به موجب حکم دادگاه پیدا کنند. “وکیل حقوقی در مشهد

 

تحقق دو شرط در ورشکستگی ضروری میباشد:
یک- بازرگان بودن
دو- متوقف شدن
که باید هر دو در یک جا جمع شوند. “بهترین وکیل در مشهد

 

وکیل حقوقی در مشهد

* اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات

سه دوره مورد تحلیل قرار می گیرد.

١- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف >>> ” وکیل خوب در مشهد
این معاملات صحیح و معتبر ولی استثنا بر آن وارد میباشد.
* ماده ۴۲۴ قانون تجارت: اثبات سوء نیت برای فسخ معامله یکی از شرایط اساسی آن می‌باشد، اثبات این موضوع به عهده مدعی است یعنی برعهده مدیر تصفیه یا طلبکاری که اقامه دعوا کرده باشد.
* ماده ۴۲۶ قانون تجارت: چنانچه معامله بعد از تاریخ توقف صورت و برابر این ماده باشد باطل خواهد بود (بطلان معاملات قبل از تاریخ توقف بر اثر تبانی یا صوری بودن) “وکیل پایه یک در مشهد”

* احکام مذکور ماده ۴۲۴ و ۴۲۵ مبنی بر قابل فسخ بودن (به معنای قابل ابطال)، معاملات ضرری تاجر با آنچه در ماده ۴۱۶ قانون مدنی درباره خیار غبن آمده متفاوت و با عقد قابل فسخ اصطلاحی حقوق ایران متفاوت می باشد. “بهترین وکیل در مشهد

 

وکیل ورشکستگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

٢- اثر معاملات بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی >>> “وکیل خوب در مشهد
از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود می باشد باید از تمامی معاملاتی که به زیان بستانکاران خودداری کند. “بهترین وکیل در مشهد”
اگر تاجر معامله ی به زیان بستانکاران انجام دهد و سوء نیت او ثابت و از این لحاظ اصولا تمامی معاملاتی که تاجر به زیان بستانکاران انجام می‌دهد باطل است. “وکیل مشهد”
در ماده ۴۲۴ قانون تجارت مقرر هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل انجام دهد این معاملات باطل و بلااثر می باشد. مانند: صلح محاسباتی، هبه،… هرگونه معامله ای که مالی را مقید به ضرر طلبکاران تمام شود. “وکیل شرکت در مشهد
علاوه بر آن ماده ۵۵٧ قانون تجارت مقرر کلیه قراردادها پس از تاریخ توقف نسبت به هر کس حتی خود تاجر باطل و طرف قرارداد باید مسترد دارد. “وکیل خوب مشهد”

*در تعیین تاریخ توقف این امر یعنی تعیین تاریخ با دادگاه می باشد و اگر تاریخ توقف در حکم ذکر شود تاریخ حکم ‘تاریخ توقف’ محسوب می شود. “وکیل پایه یک در مشهد”

* حکم ورشکستگی جنبه اعلانی دارد، یعنی ورشکستگی تاجر که قبلا حادثه شده اعلام می دارد.” وکیل حقوقی در مشهد

 

وکیل ورشکستگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

٣- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی >>>” وکیل پایه یک دادگستری مشهد
دخالت تاجر ورشکسته در تمام اموال خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حتی آنچه ممکن عاید شود ممنوع است. “وکیل مشهد”
نه تنها نسبت به اموال موجود بدهکار بلکه شامل اموالی هم که بعد از صدور حکم باید بدهکار می شود نیز می گردد. “وکیل مشهد”
نظریه مشورتی :هرگونه معامله ای که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی انجام دهد ‘باطل’ است. “وکیل ورشکستگی در مشهد”

* اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکار های ورشکسته >>>
از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بستانکاران ورشکسته مکلفند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تسویه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم و طلب آنها ثابت شود. “وکیل شرکتها در مشهد” مدیر تصفیه یا اداره موظف در جریان تسویه در بعضی موارد از هیئت طلبکارها نظر بخواهد. “وکیل ورشکستگی در مشهد

 

اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است >>>
اگر قبل از ورشکستگی شخصی اوراق تجاری مانند: چک، سفته، برات بود داده شده باشند که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نقل گردد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشد در حالی که اسناد عیناً در حین ورشکستگی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آنها می‌توانند آنها را استرداد نمایند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
مال التجاره ی که دست تاجر ورشکسته امانت، مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر موجود یا تاجر آنها را نزد دیگری به امانت و موجود باشند قابل استرداد میباشد. “وکیل خوب در مشهد”

اگر عین مال التجاره تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری، موجود باشد و چنانچه قیمت آنها پرداخت نشده از طرف فروشنده و یا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری داده شده قابل استرداد میباشد.

 

* نکات مهم 
* تاجر ورشکسته در کدام دسته از اموال مولی علیه یا موکل خود می تواند دخالت کند؟

در امور مالی و غیرمالی، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع است اما از مداخله در امور مالی یا غیرمالی دیگران منع نشده است.

* حکم ورشکستگی حکمی است > اعلامی و تاسیسی و مشمول قاعده فراغ دادرس نیست. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

*معاملات تاجر قبل از توقف اگر متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله و به قصد اضرار باشد قابل فسخ می باشد.

* دعاوی مطروحه علیه تاجر ورشکسته توسط مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر ممکن است، برای صلح نیازی به اجازه دادگاه نیست بلکه نیاز به تصدیق دادگاه است.

* مهلت تجدیدنظرخواهی از حکم ورشکستگی: ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد.
مهلت اعتراض تاجر نسبت به حکم ورشکستگی: ده روز از تاریخ اعلان حکم می باشد.

 

نکات مهم از زبان وکیل ورشکستگی در مشهد

  1. در ور شکستگی سهام شرکت متعلق به سهامداران شرکت می باشد نه شرکتی که متوقف شده است.
  2. در ورشکستگی بعد از صدور حکم ورشکستگی شرکت سهامداران می‌توانند سهام متعلق به خود را انتقال دهند.
  3. معاملات تاجر قبل از توقف ودر دوران مشکوک اگر صوری باشدآن معامله باطل است
  4. صدور حکم ورشکستگی تاجر حتی بعد از مرگ تاجر نیز امکان پذیر می باشد تا مدت یک سال.
  5. اگر چند نفر از طلبکاران تاجر ورشکسته از قبول طلب خود امتناع کنند تاجر ورشکسته بایستی وجوه آنها را با اطلاع دادستان در صندوق دادگستری بسپارد.
  6. قرداد ارفاقی برای تاجر ورشکسته در ۲ حالت باطل می گردد:۱-تاجر در میزان دارایی ودیون خودحیله کرده باشد ۲- محکومیت تاجر ورشکسته به تقل
  7. روند رسیدگی در اداره تصفیه نسبت به تاجر ورشکسته ۸ماه می باشد که البته قابل تمدید می باشد.
  8. تصدیق قرداد ارفاقی بر عهده دادگاه می باشد.

 

*جهت هماهنگی با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و انتخاب وکلای پایه یک دادگستری در مشهد باتجربه و حرفه‌ای میتوانید با موسسه حقوقی و داوری حق تماس بگیرید.

تماس 09156024004