وکیل وصول سفته در مشهد

وکیل وصول سفته در مشهد

وکیل وصول سفته در مشهد


وکیل وصول سفته در مشهد

سفته سند است، یک سند عادی می باشد. چنانچه توسط تاجر صورت گرفته باشد تبعا تجاری محسوب می شود.

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد

از طریق اجرای اسناد رسمی

وصول سفته در مشهد چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می‌تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

 

از طریق مراجع قضایی دادگستری

دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را رعایت کند:

دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند، اگر وجه سفته پرداخت شد، قضیه تمام است، ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند.

 

واخواست اعتراض رسمی است به سفته‌ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می‌شود، علاوه بر این بانک‌ها نیز واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می‌گیرد، آورده می‌شود.

 

 

واخواست سفته برای بهره مندی از مزایای قانونی آن مثل خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال قبل از صدور حکم و سایر مزایای تجاری ضروری است.
هر چند بدون واخواست نیز امکان مطالبه وجه آن وجود دارد ولی در این حالت سفته همانند رسید عادی کارایی خواهد داشت و دعوی ناشی از آن نیز متزلزل خواهد بود.

سه تفاوت برات و سفته

١- شرایط شکلی برات
٢- قبول و نکول، که اصلاً سفته قبول و نکول ندارد.
٣- قبول شخص ثالث، که در سفته اصلاً مطرح نیست.

نکته: صادر کننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت نمی دهد بلکه خودش تعهد می کند که مبلغ سفته را پرداخت کند، سفته در وجه حامل می‌شود.

نکته: دارنده سفته می تواند به هر تقدیر به دهنده سفته رجوع کند هر چند نسبت به سفته پروتست نشده باشد.

نکته: صرف امضای ثالث در ظهر سفته نشانه ضمانت است و امضا کننده ضامن و با مضمون عنه مسئولیت تضامنی دارد.

نکته:  اگر مبلغ سفته با تمام حروف نوشته نشود عدم رعایت این مورد سفته را از اعتبار نمی‌اندازد چون ضمانت اجرا ندارد

نکته:  ضامن صادر کننده سفته نسبت به دارنده سفته و ظهرنویسان مسئول است.

نکته:  مسئولیت صادر کننده سفته با ظهرنویسی آن چگونه است؟ مسئولیت تضامنی است.

نکته:  در صورت وجود نداشتن شرایط شکلی سفته به اعتبار سفته خللی وارد نمی شود و موجب خروج سند از اسناد تجاری می شود

نکته:  سفته را نمیتوان به نفع خود صادر نمود این چنین سفته قابلیت ظهرنویسی ندارد اقدام به چنین عملی منجر به ایجاد یک سند تجارتی نمی شود

نکته:  مهلت اقامه دعوای دارنده سفته علیه ظهرنویسان چه مقدار می باشد؟ یک سال از تاریخ واخواهی می باشد.

نکته:  دارنده سفته باید در تاریخ سررسید وجه سفته را مطالبه نماید که اگر امتناع از تادیه وجه سفته شود باید ظرف ۱۰ روز واخواست صورت گیرد و دارنده سفته ظرف یک سال از تاریخ واخواست حق اقامه دعوا به طرفیت ظهرنویسان را دارد.

مشاوره تلفنی 09156024004
تماس 09156024004