وکیل وصول چک در مشهد

وکیل وصول چک در مشهد

وکیل وصول چک در مشهد

وصول چک در مشهد با مشاوره رایگان وکیل حرفه ای و پایه یک دادگستری

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کاملاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

بنابراین چک وسلیه استرداد وجه است و به جای پول به کار می رود. چک مانند سفته و برات وسیله اعتبار نیست و باید صادرکننده چک، حتما نزد محال علیه به میزانی که چک صادر می کند، محل (پول) داشته باشد. 

 

مندرجات چک: چک باید متضمن مراتب ذیل باشد

۱- تاریخ صدور

۲- مبلغی که پرداخت می شود.

۳- محل پرداخت

۴- گیرنده چک

۵- امضا صادر کننده

نکته۱: تاریخ صدور باید از حیث روز ماه سال کامل بوده و معمولاً با تمام حروف هم نوشته می شود،

مبلغ نیز باید با تمام حروف نوشته شود. محل پرداخت نیز در چک دارای اهمیت است،

زیرا پرداخت باید در جائی باشد که صادرکننده چک آنجا محل دارد.

نکته۲: گیرنده چک ممکن است شخص معینی باشد یا چک در وجه حامل صادر شود.

اساساً ممکن است صادرکننده، چک را به نام خود بنویسد در این صورت محال له خود صادرکننده خواهد بود.

نکته۳: قانون برای اثبات صدور چک از ناحیه صادر کننده، امضای او را نیز لازم دانسته و مانند برات قاعدتاً مهر کافی نیست.

 

 

انتقال چک 

نکته ۱: انتقال چک به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ولی ذکر انتقال لزومی ندارد

و ممکن است به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل شود.

نکته ۲: در صورتی که چک در وجه حامل باشد، انتقال با تسلیم آن به عمل می آید.

 

پرداخت چک 

نکته ۱: وجه چک باید به محض ارائه، کارسازی شود. فایده چک این است که برای پرداخت هیچ نوع معطلی نداشته باشد.

در واقع چک به جای اسکناس رایج و معمول به کار می رود.

نکته ۲: پرداخت چک نباید وعده داشته باشد. زیرا چک برخلاف برات و سفته؛ به جای پول و جانشین پول است.

طبق قانون کسی که وجه چک را دریافت می کند، باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد.

صدور چک ولو از محلی به محل دیگر، ذاتاً عمل تجاری نیست.

اما مقررات این قانون در خصوص ضمانت صادرکننده، ظهرنویس ها، اعتراض، اقامه دعوی ضمان و مفقودشدن راجع به برات،

صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی شامل چک نیز می شود.

وظایف دارنده چک: دارنده چک موظف است طبق مواعدی، وجه چک را مطالبه کند.

  

مطالبه وجه چک 

۱-۱: در صورتی که چک در همان محل صدور، باید پرداخت شود، دارنده چک باید آن را ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور مطالبه کند.

۱-۲: در صورتی که چک از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد، دارنده چک باید آن را ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور مطالبه کند.

۱-۳: در مورد چک هایی که از خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود، مهلت مطالبه چهارماه از تاریخ صدور چک است.

 

ضمانت اجرای عدم مطالبه وجه چک در موعد مقرر

حق دارنده چک در مراجعه به ظهرنویس ها ساقط می شود و دارنده چک فقط می تواند به صادرکننده چک مراجعه کند.

نکته این است که در این حالت و عدم مراجعه دارنده ظرف مدت مقرر برای مطالبه وجه چک،

اگر وجه چک به علتی که مربوط به محال علیه است، از بین رود،

(مثلاً محال علیه ورشکسته شود) دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه مسموع نخواهد بود.

زیرا اگر به اطمینان مراجعه دارنده چک نبود، صادرکننده وجه خود را دریافت می داشت و مواجه با ورشکستگی محال علیه نمی شد.

 

 

محل چک 

۱- چک باید در زمان صدور، محل داشته باشد.

۲- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل منبع مذکور در بانک محال علیه،

وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده

به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد یا نباید چک را طوری تنظیم کند

که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک

یا اختلاف در مندرجات چک و غیره از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

۳- در صورت نداشتن محل یا عدم توانایی بانک در پرداخت چک به علل فوق،

دارنده چک می تواند از طریق اجرای ثبت یا به نحو حقوقی یا کیفری اقدام کند.

 

موارد عدم پرداخت وجه چک 

۱- نداشتن محل چک اعم از نقد یا اعتبار قابل استفاده.

۲- صادرکننده چک دستور عدم پرداخت وجه چک و تمام یا قسمتی را دهد.

۳- صادرکننده چک تمام یا بخشی از محل چک را از بانک خارج و یا غیر قابل استفاده نماید مثل توقیف از ناحیه مقامات قضایی.

۴- صادرکننده چک، آن را طوری تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی،

اختلاف در مندرجات چک و غیره از پرداخت وجه چک امتناع کند.

نکته: هرگاه در متن چک، شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد؛

چون بانک نمی تواند در خصوص تحقق یا عدم تحقق شرط بررسی کند.

 

 

ارثیه زنان از ملک و زمین

 

طریقه وصول چک در صورت عدم پرداخت

 

قبل از بیان مراحل وصول چک باید به نکاتی توجه کرد

نکته ۱: چک های صادره عهده بانک ها ی ایران یا ثبت آنها در خارج از کشور، در حکم لازم الاجرا است.

نکته۲: دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از چک به علت نبودن محل

یا هر دلیل دیگر (که فوقاً ذکر شد) اقدام به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت چک می نماید،

می تواند برای وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت یا مراجع حقوقی یا کیفری به شرح آتی اقدام کند.

نکته۳: اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک

یا نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف او گواهی شده باشد.

نکته۴: دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات

و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است،

اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از صدور حکم باشد را از دادگاه تقاضا نماید.

نکته۵: در صورت مطالبه خسارت های فوق پس از صدور حکم محکومیت،

دارنده چک باید درخواست خود در این خصوص را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.

 

 

مراحل وصول چک 

۱- دارنده چک باید با مراجعه به بانک، اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت نماید که در حکم واخواست است.

۱-۱: در این گواهی بانک باید مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده را ذکر کند

و علت عدم پرداخت را تیز صریحاً قید و آن را مهر و امضا نموده و به دارنده چک تحویل دهد.

۱-۲ و در این برگه باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک یا عدم مطابقت آن را در حد عرف بانکداری تصدیق کند.

۱-۳ بانک باید به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را

به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگه مزبور باید نام نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک قید شود.

۲- اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد،

اگر دارنده تقاضا کند بانک باید همان مبلغ را به دارنده بدهد و

دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تقسیم آن به بانک، گواهی عدم پرداخت

مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ پرداخت شده از بانک را دریافت دارد. چک مزبور نسبت

به همان مبلغی که پرداخت نشده، بی محل محسوب می شود و گواهینامه عدم پرداخت برای دارنده چک، جایگزین چک است.

۳- برای وصول وجه چک، دارنده چک می تواند طبق «قوانین و آئین نامه مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی»

وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند و باید با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت

و گواهی تصدیق مطابقت امضا چک با نمونه امضا صادرکننده در بانک به اجرای ثبت محل مراجعه کند.

۴- دارنده چک می تواند ضمن شکایت جزائی نیز وصول وجه چک را از مقامات جزایی به شرح ذیل مطالبه کند.

نکته: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه رسیدگی، فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

 

 

صدور چک به وکالت یا نمایندگی

 

ماده ۱۹ قانون چک: در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب

اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا

متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي شود.

به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات اين قانون مسئوليت کيفري خواهد داشت

مگر اينکه ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است،

که در اين صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسوول خواهد بود.

مسولیت مدنی پشت نویسان چک: مسووليت مدني پشت نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقي است.

 

(حرفه ای ترین وکیل کیفری  در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تماس 09156024004