وکیل وقف در مشهد

وکیل وقف در مشهد

مشاوره با وکیل وقف در مشهد

 

وقف

* عقد وقف

مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

وقف عقدی مجانیست بر خلاف سایر عقود مجانی که امکان درج شرط عوض در آنها می باشد در وقف شرط عوض باطل است.

تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت نیست.

وقف، حق مالی اصولاً قابل انتقال به ارث می باشد.

اموالی که وقفی می باشند، ثمن و مثمن واقع نمی‌شود و عقد بیع بر آنها واقع نمی‌شود.

وقف: عقد غیر تملیکی، غیر معوض، دائمی، لازم، عینی، می باشد.

وکیل حقوقی در مشهد

* ویژگیهای عقد وقف

١- مجانی
٢- دائمی
٣- مجانی
۴- منجز
۵- عین موقوفه قابلیت فروش ندارد، جز موارد استثنایی
۶- وقف بر نفس باطل است مطابق ماده ۷۲ ق. م.

* انواع وقف

١- وقف عام
٢- وقف خاص

* وقف عام

غیر محصور >
قبول توسط :حاکم.
قبض توسط :
وجود متولی >توسط وی.
عدم وجود متولی> توسط حاکم.

* وقف خاص

محصور >
قبول توسط: موقوف علیهم
قبض توسط: موقوف علیهم

* آثار عقد وقف

١- حبس کامل عین مال موقوفه(فک ملک)
٢- ایجاد حق انتفاع برای موقوف علیهم
٣- ایجاد شخصیت حقوقی برای عین موقوفه

* عناصر عقد وقف

١- واقف
٢- موقوف علیهم
٣- عین موقوفه

* شرایط عین موقوفه

١- عین خارجی و شخصی باشد
٢- ملک واقف باشد
٣- استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد
۴- قابل قبض باشد (مقدور التسلیم)
۵- مطلق باشد (متعلق حق دیگران نباشد)
۶- اجزا و توابع عین مال نیز مانند خود عین وقف می شود. مگر استثنا شده باشد.

* نکات عقد وقف

اختلاف در ملکیت و وقفیت اصل بر ملکیت است. مدعی وقف باید آن را ثابت کند. عمل به وقف به تنهایی دلیل مثبت وقف نیست.

تعارض بین مالکیت سابق و تصرف فعلی> اختلافی
دیوان عالی کشور :تقدم تصرف کنونی.
مرحوم‌ دکتر کاتوزیان: تصرف وقتی مقدم که سابقه آن معلوم نباشد.

تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق> تصرف دلیل بر مالکیت نیست. چون امکان تملک و انتقال.

تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنونی> تصرف کنونی مقدم است.

هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی می باشد، و متولی یا سازمان، حسب مورد نماینده آن می باشد.

در عقد وقف، موقوف علیهم از حق انتفاع برخوردار می باشند، پس مالک منافع نمی باشد وگرنه قرارداد باطل می باشد.

حبس دین، وقف نیست و وقف منفعت باطل می باشد مثلاً میوه درخت وقف نمی شود بلکه خود درخت است که وقف می شود.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

در دو مورد قانون ایجاد شخصیت حقوقی را پیش‌بینی کرده است:

١- وقف مال:که موقوفه دارای شخصیت حقوقی می شود
٢- فوت: باعث ایجاد شخصیت حقوقی برای ترکه میت می شود.

 

 متولی در وقف عبارت است از:

کسی که به موجب وقف نامه و مقررات قانون مدنی یا قانون حج واجد این سمت باشد.

در حکم موقوفات بدون متولی اند:

١- متولی عزل یا فوت شود تا زمان تشخیص متولی بعدی.
٢- متولی ممنوع المداخله تا رفع ممنوعیت یا ضم امین

 

 در حکم موقوفه مجهول التولیه:

١- شخصی که در وقت نامه مشخص شده به عنوان متولی وجود نداشته باشد.
٢- یا اوصاف مقرر در وقف نامه منطبق با شخص معینی نگردد.

رای وحدت رویه:

عبارت نسلا بعد نسل، یا طبقتا بعد طبقه در وقف، تولیت، وصیت، ‘ترتیب’ است( نه تشریک).

نکته: درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفات، صیغه مبرات مطلقه :در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف و + عمران موقوفات، زیر نظر سازمان مصرف می شود.

نکته: وقف بر معدوم باطل است اما وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است.

نکته:  ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان حج و اوقاف می باشد.

نکته: سرپرست سازمان اوقاف از طرف ولی فقیه انتخاب می گردد.

نکته: سازمان حج می تواند در اموری که اداره آن به عهده این سازمان است شخص یا هیاتی به عنوان امین یا هیئت امنا تعیین نماید.

نکته: وقف مال مشاع صحیح است به شرط این که قبض صورت گیرد.

نکته: وقف دین و منفعت باطل است چون قابل بقا نیست و قبض هم ناممکن است.

* جهت هماهنگی با وکیل پایه یک دادگستری در امور وقف، اوقاف، مال موقوفه با شماره تلفن موسسه تماس بگیرید.

تماس 09156024004