وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

حبس

* جایگزین های حبس

یکی از دستاوردهای قانون مجازات اسلامی از نگاه وکیل خوب مشهد و وکیل پایه یک دادگستری مشهد در سال 92 بحث جایگزین های حبس می باشد ، نهادی که اگر درست اجرا شود گام مهم و موثری در کاهش ورودی زندان ها است “وکیل زندانیان در مشهد” .
ممکن است فردی به واسطه ی ارتکاب جرم سبک راهی زندان شود و در آنجا به دلیل معاشرت با افراد مختلف تبدیل به یک مجرم حرفه ای گردد وکیل حرفه ای در مشهد به همین اجرای این نهاد میتواند جنبه ی پیشگیرانه نیز داشته باشد “وکیل پیشگیری از وقوع جرم مشهد “.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 09153104004

 

* اما اینکه جایگزین های حبس چه هستند و شامل چه جرایمی می شوند در این مطلب “وکیل کیفری در مشهد” “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” توضیح خواهد داد.

* مطابق ماده ی 64 قانون مجازات اسلامی : ” مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره ی مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ،جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه ی نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیت،شخصیت و سابقه ی مجرم ، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” .

وکیل کیفری در مشهد

 

* مجازات های جایگزین حبس شامل چه جرایمی می شود ؟

الف ) مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس “وکیل جرم حبس تعزیری مشهد است .

ب) مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز _ 6 ماه حبس است مشروط بر اینکه دارای سابقه ی محکومیت کیفری نباشند “وکیل کیفری در مشهد” .

ج) مرتکبین جرایم عمدی “وکیل جرایم در مشهد” که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه تا یک سال حبس است .

د) مرتکبین جرایم غیر عمدی ؛ “وکیل جرایم غیرعمدی در مشهد” در صورتی که مجازات جرم مذکور بیش از دو سال حبس باشد اعمال جایگزین حبس اختیاری ” وکیل جرایم عمدی در مشهد” می باشد .

ه) مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین مشخص نشده “وکیل جرائم تعزیری مشهد” باشد .

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 09153104004

 

* اما منظور از مجازات های جایگزین حبس چیست و مدت هر کدام چه میزان است ؟

همانطور که در ماده ی 64 قانون مجازات اسلامی بیان شد این جایگزین ها شامل دوره ی مراقبت ،خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی” وکیل حقوق اجتماعی در مشهد” می باشد .

در دوره ی مراقبت محکوم می بایست به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام یک یا چند مورد از دستورات تعویق مراقبتی را رعایت “وکیل اجرای احکام در مشهد” نماید .

* خدمات عمومی رایگان >>> خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین اجرا می گردد “وکیل کیفری در مشهد” و دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی حکم دهد .

*جزای نقدی >>> جزانقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه که محکوم موظف است در پایان هر ماه طی ده روز مجموع جزای نقدی آن ماه را پرداخت “وکیل جزا نقدی در مشهد” نماید .

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 09153104004

 

* نکته ی مهم آن است که در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اعمال این مجازات ها ممنوع “وکیل خارجیان مقیم ایران” می باشد .

 

*** جهت مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی و داوری حق جویان و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با شماره تلفن 09153104004 تماس بگیرید.