وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

طلاق صوری

انواع طلاق صوری :

طلاق صوری طلاقی است که در آن زوجین در حقیقت قصد جدایی ندارند اما به نیت دیگر و رسیدن به اهداف دیگر به شکل صوری جدا می شوند . از نظر قانونی زن و مرد طلاق گرفته اند اما باهم زندگی می کنند .

* طلاق صوری برای گرفتن معافیت :

معمولا طلاق صوری برای دریافت امتیاز یا رفع مشکل می باشد به طوری که پس از ان مجددا زن و مرد با یکدیگر ازدواج می کنند .یکی از موارد طلاق صوری گرفتن معافیت سربازی است که پس از طلاق صوری پسر کفیل مادر محسوب شده و از سربازی معاف می شد اما اکنون سخت گیری بیشتری نسبت به این موضوع شده و صرف طلاق مجوزی برای معافیت نیست بلکه از تاریخ طلاق 30 ماه گذشته باشد و استشهادیه ای نیز در مورد صحت طلاق تنظیم گردد .

* طلاق صوری برای گرفتن وام ازدواج :

یکی یگر از موارد طلاق صوری گرفتن وام ازدواج است که در این مورد زوجین به شکل صوری از هم جدا شده و مبادرت به ازدواج مجدد برای گرفتن وام ازدواج می نمایند که این امر مجازات سنگینی برای زوجین دارد .

* طلاق صوری برای گرفتن حقوق پدر:

طبق قانون حمایت از خانواده اگر زوجین از یکدیگر جدا شده و فرزند دختری داشته باشند که شاغل نیست یا ازدواج نکرده می تواند حقوق پدر را دریافت نماید .بسیاری از افراد برای گرفتن مستمری و حقوق پدر طلاق صوری می گیرند .اگر این موضوع برای تامین اجتماعی محرز گردد مستمری قطع خواهد شد .