وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

 

امضا پشت چک (ظهر چک) ضمانت است یا انتقال؟
امضا در پشت (ظهر) سند تجاری (چک) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن.

نوشته پشت اسناد تجاری به ٣ منظور انجام می شود :
١- یا به منظور ظهرنویسی و انتقال سند است.
٢-به منظور وصول وجه (که البته باید تصریح شود).
٣-یا به منظور ضمانت از صادرکننده

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

*پس مسئولیت ظهرنویس چک با صادر کننده چک مسئولیت تضامنی میباشد.*
یعنی همه مسئولین در عرض یکدیگر قرار دارند به طوری که دارنده چک می تواند برای وصول تمام یا قسمتی از وجه سند به هر یک از آنها همزمان یا در زمان های مختلف مراجعه کنند، و از مشخصات مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند تجاری این است که ملزم به رعایت ترتیب نبوده و اقامه دعوا علیه هر یک مسقط حق رجوع به سایرین نیست و این امکان برای دارنده فراهم است که با یک بار اقامه دعوا همه مسئولین را خوانده دعوا قرار دهد.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 09153104004

 

*کلمات مرتبط*
# اسناد تجاری : سندی که به نفع دارندگان آن معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت است.
#چک : مطابق تعریف ماده ۳۱۰ قانون تجارت :نوشته که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
#چک:سندی تجاری است برای انتقال تمام یا بخشی از وجوه موجود در بانک به حساب دارنده چک یا حواله کرد دارنده، صادر کننده چک، وجوهی را که نزد بانک محال علیه دارد به گونه‌ای کلی یا جزئی مسترد می‌کند یا دستور پرداخت آن را به شخص ثالث یا حواله کرد او می دهد.
#ظهرنویسی :در لغت به معنی نوشتن پشت سند
# ضمانت :در لغت به معنای به عهده گرفتن
# ضمانت در اصطلاح فقها به عهده گرفتن شخصی که خود مدیون نیست مالی را از جانب کسی به دیگری