وکیل چک در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد

وکیل چک در مشهد

 

 

چک حقوقی _ چک کیفری

* تحلیل اینکه چک برگشتی درچه شرایطی کیفری و یا حقوقی می باشد؟

* در موقعی که چکی را از کسی دریافت کردید و براي دریافت وجه آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صاحب چک موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟ به کجا مراجعه خواهید کرد؟

 

وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و قانون می گوید صدورچک بلامحل ، یک جرم محسوب می شود “وکیل چک در مشهد” ،هر جرمی بنا بر شرایطی به وقوع می پیوندد:

١- زمانی که تاریخ صدور و پرداخت متفاوت باشد.
چک باید نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید مثل پول نقدی باشد. بنابراین اگر امروز چکی برای تاریخ فردا یا روزها و ماههای آینده صادر شود، صادرکننده چك مجازاتش كيفري نمی باشد،واین چک حقوقی “وکیل حقوقی در مشهد” می باشد.
بندرت پیش می اید صدور چک بدون وعده صادر شود و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار حقوقی هستند “وکیل چک در مشهد” اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا “وکیل در دادسرای مشهد” یا دادگاه “وکیل دادگستری در مشهد” قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و دفاع، دارای اهمیت “وکیل چک کیفری در مشهد” می باشد.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

٢- چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد.
اساس و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” . اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد “وکیل پایه یک در مشهد” بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند “وکیل تخلیه در مشهد” . سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه به عنوان تضمین تعهد به تخلیه “وکیل تخلیه در مشهد” صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند “وکیل اسناد در مشهد” در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) “وکیل اجاره در مشهد” بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد” وکیل کیفری در مشهد” بود…

وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد “وکیل چک در مشهد” . اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.

٣- هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده” وکیل چک در مشهد” باشد.

۴- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد
معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد “وکیل خوب در مشهد “داشت.

 

وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۵- هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد. “وکیل دادگستری در مشهد
این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات “وکیل خوب در مشهد” شود. مثال : خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار فروشنده یا بنگاه بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول “وکیل حرفه ای در مشهد “کند.

۶- هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده “وکیل ربا در مشهد” است.

٧- هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند “وکیل کیفری در مشهد” ، یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند. “بهترین وکیل چک در مشهد”

* غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات “وکیل چک کیفری در مشهد” خواهد بود.

 

وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* مفهوم حقوقی شدن چک >>>

اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است، در حالی که این‌گونه نیست “وکیل حقوقی در مشهد” . در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كيفري نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد “وکیل حقوقی در مشهد” مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده “وکیل ربا در مشهد” است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

* مطالبه وجه چک از دادگاه >>>

برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه “وکیل دادگاه در مشهد” ، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد “وکیل حقوقی در مشهد” و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند.

* هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه “وکیل دادگستری در مشهد” کند.

وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند” وکیل حقوقی در مشهد” . البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند “وکیل جرم چک برگشتی در مشهد” . در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

* چک تضمینی و قوانین آن >>>

مهمترین مسئله که باید بدانید منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد،نه کمتر نه بیشتر، “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “بطور مثال شخصی بابت خرید یک دستگاه خانه مسکونی یک چک برای پرداخت قسمتی از وجه معامله صادر کند اما اگر مبنا و علت صدور چک بدهکاری صادرکننده نباشد “وکیل پایه یک مشهد” ، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد “وکیل کیفری در مشهد” بود.
ویا اینکه خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک چک صادر کند “وکیل اسناد در مشهد “و به دست خریدار یا به نزد واسطه املاک بسپارد.

 

 

وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست، قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد “وکیل چک برگشتی در مشهد” بود.

چکی بابت تضمین صادر می شود ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان شده باشد. “بهترین وکیل در مشهد”

* چک های سفید >>>

یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارائه کرده باشد. این چک هم از نظر کیفری برای صاحب آن کیفری دربر ندارد “وکیل چک در مشهد” . آنچه که در نزد عامه به عنوان چک های سفید شناخته می شود چکی است که تاریخ و نام دارنده و… در آن قید شده، فقط مبلغ می ماند که در این صورت می توان آن را وصول کرد اما در زمره چک های حقوقی “وکیل حقوقی در مشهد” است.

*چک های بدون تاریخ:

معمولا در اینگونه موارد، دارنده چک قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد” وکیل پایه یک دادگستری مشهد” داشت.

 

 

وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

* شرطی برای وصول:

این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه “وکیل املاک در مشهد” ، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود.
به طور مثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر “وکیل اسناد در مشهد “، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

*** بردن چک به بانک را لفت ندهید:
یک نکته مهم که باید به آن دقت کنید، این است که هرگاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند “وکیل کیفری در مشهد” ، دستش در مجامع قضایی به جایی بند نیست و اگر چک موجودی نداشته باشد در واقع یک برگ کاغذ و رسید عادی است.

تماس 09156024004