وکیل چک در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد

وکیل چک در مشهد

 

چک از بابت ضمانت

امروزه چک جایگزین مناسبی برای پول به شمار می رود و افراد در معاملات خود بیشتر از چک استفاده مینمایند .

یکی از انواع چک ها که در قانون چک نیز به آن اشاره شده است چک ضمانت برای حسن انجام کار و ایفای تعهد از طرف مقابل دریافت میگردد.

وکیل حقوقی در مشهد

این چک جنبه ی کیفری ندارد بنابراین دارنده چک تنها میتواند از طریق حقوقی اقدام نماید . از نظر شکلی این چک همانند سایر چکها تکمیل میشود فقط در این نوع چک حتما باید قید شود از باب ضمانت  بوده است در غیر اینصورت گواهی عدم پرداخت برای چک صادر میگردد. آنچه در مورد چکهای تضمینی و ارائه ی دعوی علیه صادر کننده ی آن اهمیت دارد

آن است که این چک ها صرفا جهت انجام تعهد و ضمانت است و در صورتی که صادرکننده به تعهد خود عمل نکند دارنده میتواند مبلغ چک را وصول کند ولی در صورت اجرای تعهدات چک باید به صادر کننده مسترد گردد و در این شرایط اگر توسط دارنده به بانک ارائه شود جرم خیانت در امانت اتفاق افتاده است.

 

سئوال: در صورتی که دارنده چک آن را به بانک ارائه دهد صادر کننده چه راهکاری در مقابل آن دارد ؟

در پاسخ باید گفت ماده ی ۱۴ قانون صدور چک تکلیف را مشخص کرده است “صادر کننده ی چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده ویا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم تحصیل گردیده میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک از پرداخت وجه آن خودداری مینماید”

 

نکته مهم در مورد چک های تضمینی آن است که این دسته از چک ها قابل توقیف و مسدود شدن نیستم و در صورت فوت یا ورشکستگی صادر کننده خللی به حقوق دارنده ی این نوع چک وارد نمیشود.

تماس 09156024004