وکیل کودک آزاری در مشهد

وکیل کودک آزاری در مشهد

وکیل کودک آزاری در مشهد

 

کودک آزاری

* کودک آزاری از نگاه حقوق ایران و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد  

*بطور کلی کودک آزاری را می توان به دو قسم کلی تقسیم کرد:
١-کودک آزاری جسمی و ٢-کودک آزاری روانی.

*با توجه به انگیزه و علل ارتکاب جرم، کودک آزاری به انواع مختلفی قابل تقسیم است، که عبارتند از:
١- کودک آزاری ناشی از آزار جسمی؛ مانند ضرب و جرح؛
٢- کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف؛ مانند:بکارگیری کودکان زیر ۱۵سال
٣- کودک آزاری ناشی از ترک فعل؛ مانند ترک انفاق کودک؛
۴- کودک آزاری جنسی؛ مانند: استفاده از کودک در هرزه گری.

 

 

*مهمترین قانونی که علیه کودک آزاری به تصویب رسیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱) است، که در برگیرنده کودکان زیر ۱۸ سال نیز می باشد. البته در قوانین دیگری نیز به مناسبت هایی به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و در صدد حمایت از کودک بر آمده است

* ماده ٢ قانون حمایت از کودکان میگوید :” هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است”.

 

بنابر این تعریف، ماهیت کودک آزاری >> اذیت و آزار است،
لذا مجرم باید سوء نیت عام وخاص داشته و در صدد آزار او برآمده باشد
کسی که از روی غفلت یا عدم سوء نیت باعث به وجود آمدن صدماتی به کودک شود، مرتکب کودک آزاری نشده است.

* کودک آزاری، جرمی مقید به نتیجه است. و لذا باید عملیات آزار دهنده، موجب صدمات جسمی یا روانی و اخلاقی گشته و سلامت جسم و روان کودک را به خطر اندازد.

* عنصر مادی این جرم، عبارت است: صدمات جسمی؛ مانند جراحات و صدمات روانی، مانند پریشانی روانی، اضطراب، افسردگی و مانند آن. جالب این که پیش از این در قوانین، صدمات روانی جرم تلقی نمی شده است، لکن این قانون در جهت حمایت همه جانبه از کودک، صدمات روانی را نیز جرم تلقی نموده است.

 

* بنابراین، این ماده در بر گیرنده جرایم ناشی از کودک آزاری جسمی ناشی از آزار و نیز کودک آزاری روانی می شود.

* در ماده٧ قانون حمایت از کودک بیان می دارد که: “اقدامات تربیتی در چارچوب ماده ۵٩ قانون مجازات اسلامی، مصوب و ماده ١١٧۹ قانون مدنی، از شمول این قانون مستثنی است”؛ اما از مصادیق کودک آزاری ناشی از آزار جسمی، تنبیه بدنی خارج از حد متعارف توسط والدین یا سرپرست قانونی است، که بخش عظیمی از آمار کودک آزاری را در ایران دارد.

* با توجه به فقه، تنبیه بدنی منتهی به قطع عضو یا جرح، به یقین خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به موجب ماده ١١۴٨ قانون مدنی بنا به صلاحدید قاضی می تواند سبب عزل ولی کودک از ولایت و سرپرستی او گردد
البته ضرب و جرح کودک، چه از سوی والدین و چه غیر ایشان، به موجب عموم مواد ٢۶٩، ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی قابل قصاص و دیه است

 

کودک آزاری روانی

از مصادیق تصریح شده کودک آزاری روانی، توهین و قذف کودک است که در ماده ١۴٧ قانون مجازات اسلامی و عموم ماده ١۴۵ و ۶٠٨، مجازات آن تا ۷۴ ضربه شلاق قرار داده شده است
البته مصادیق مهم دیگری دارد که از آن جمله می توان به: عدم تحویل کودک به سرپرست قانونی (ماده ۶٣٢)، رهاکردن کودک (ماده ۶٣٣)، ربودن نوزاد (ماده ۶٣١)، مزاحمت و تعرض در اماکن عمومی (۶١٩). البته مواردی نیز وجود دارد که چنان چه بزه دیده کودک باشد، مجازات مجرم تشدید خواهد شد، مانند جرم آدم ربایی (ماده ۶٢١).

کودک آزاری ناشی از ترک فعل:

این موارد برگیرنده ترک فعل هایی است که منجر به مخاطره افتادن سلامت جسمانی و روانی کودک می گردد، که در برخی قوانین به صراحت بدان اشاره و جرم تلقی شده است، از جمله ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، نادیده گرفتن عمدی سلامت، بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان را ممنوع دانسته و مستحق مجازات می داند. از دیگر مصادیق این نوع از کودک آزاری ترک انفاق کودک تحت تکفل در صورت استطاعت مالی است (ماده ۶۴٢ ق.م.ا.).

 

کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف

در این نوع کودک آزاری، گر چه ممکن است، اعمال انجام شده سلامت کودک را به مخاطره نیاندازند، ولی به هر حال سوء استفاده از کودک بوده، برخلاف مصلحت او است و چنین اعمالی نیز از سوی قانونگذار جرم تلقی شده و مجازات در پی دارد. ماده ٣ این قانون در تشریح چنین اعمالی می گوید :” هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد”.

* قانون مجازات اسلامی، جرم بهره کشی از کودکان در اعمال خلاف، در مصادیق خاصی، چون تکدی گری با مجازات شدیدتری مواجه است. ماده ٧١٣ این قانون می گوید : “هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد…. به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد”.

از سوی دیگر، بهره کشی در ارتکاب جرایم مواد مخدر نیز مجازات خاص خود را دارد ( ماده ١٨ قانون مبارزه با مواد مخدر).

* لازم به ذکر می‌باشد که مطلق به کار گماردن کودکان زیر ١۵ سال به موجب ماده ٧٩ قانون کار ممنوع است. البته به موجب ماده ٨٠ این ممنوعیت درمورد کودکان بالای ١۵ سال وجود ندارد.

 

کودک آزاری جنسی

یکی دیگر از انواع کودک آزاری، کودک آزاری جنسی است که بسیاری از مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مانند لواط (ماده١١٢ و ١١٣)، زنا (تبصره ٨٣)، تقبیل (م١٢۴)، قوادی (م ١٣۵) سوء استفاده جنسی؛ نظیر تهیه تصویر مستهجن از کودکان ( م۶۴٠)، تشویق و راهنمایی به فحشا ( م۶٣٩ و بند ٣م ۶۴٠) فریب کودک دختر و ازدواج با او (م ۶۴٩)

*در ضمن برخی از جرایم دیگر از قبیل هرزه گری کودکان، تشویق کودکان به هرزه گری و فحشا و جرایمی از این قبیل نیز به زودی تحت لایحه مجازات جرایم رایانه ای در مواد ١٣ و ١۴ جرم شناخته خواهد شد.

* دادستان می تواند به موجب ماده ١١٧٣ ق.م. با اثبات عدم صلاحیت ولی کودک به دلیل کودک آزاری، سرپرست صالحی برای کودک قرار دهد.

* از سوی دیگر، به استناد ماده ۵ قانون حمایت از کودک: “کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد”، بدین سبب دادستان می تواند تقاضای مجازات کودک آزار؛ اعم از والدین و غیر ایشان را بنماید.

 

*در جهت کشف بهتر جرم کودک آزاری، ماده۶ قانون حمایت از کودک مقرر می دارد: “کلیه افراد، موسسات و مراکزی که به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلف اند به محض مشاهده موارد کودک آزاری، مراتب را جهت پی گیرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند، که تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود”.

***جهت هرگونه راهنمایی در خصوص جرم کودک آزاری با” وکیل کودک آزاری در مشهد ” با شماره تلفن ٠٩١۵٣١٠۴٠٠۴ تماس بگیرید.

تماس 09156024004