وکیل کیفری در شهر مشهد

وکیل کیفری در شهر مشهد

وکیل کیفری در شهر مشهد

 

وکیل کیفری در شهر مشهد

 

هواپیما ربایی

هواپیما ربایی جرمی علیه امنیت پرواز است که تمام کشورها آن را جرم می دارند و در دسته ی جرایم بین المللی قرار می گیرد . مرتکب این جرم می تواند انگیزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی و گاه تلافی جویانه داشته باشد .هواپیما ربایی نوعی دزدی هواپیما است زیرا فرد یا گروه قصد ربودن هواپیما و بردن به مقصد مورد نظر خود را دارند .

 

وکیل کیفری در مشهد

 

این جرم در کنوانسیون لاهه نیز مورد اشاره قرار گرفته است در ماده ی یک این لاهه بیان شده است که ” هرکس در داخل هواپیمای در حال پرواز از طریق غیرقانونی یا توسل به زور و تهدید یا هر نوع ارعاب دیگر هواپیما را تصرف یا کنترل آن را در دست گیرد و شروع به ارتکاب اعمال مزبور نماید یا در ارتکاب این اعمال یا در شروع به آن معاونت کند مرتکب جرم می شود .”

در صورتی که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد به این جرم در ایران رسیدگی می گردد :

۱-جرم مخل امنیت عمومی ایران باشد .

۲-متهم یا مجنی علیه ایرانی باشد .

۳-هواپیما طبق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری در ایران فرود آید .

طبق ماده ی ۵۱۱ قانون تعزیرات ” هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما نماید یا ادعا نماید که هواپیما بمب گذاری شده است به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد .”

تماس 09156024004