وکیل کیفری در مشهد و خراسان

وکیل کیفری در مشهد و خراسان

وکیل کیفری در مشهد و خراسان – ایران

اصولا دعاوی در یک دسته بندی کلی به دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم می شوند .از دیدگاه وکیل کیفری در مشهد دعاوی کیفری نسبت به دعاوی حقوقی به مراتب از اهمییت بیشتری برخوردار هستند.

زیرا این دسته از دعاوی با جان،آزادی ، حیثیت ، آبرو و خانواده ی افراد سر وکار دارد. به همین قانون افراد را ملزم کرده است که در دعوی کیفری حتما یک وکیل کیفری در کنار آنان بوده و بتواند از آنان دفاع نماید .

وکیل کیفری در مشهد به خوبی میداند که برای طرح شکایت که پیش شرط دعاوی کیفری می باشد چگونه باید شکواییه ی خود را تنظیم نماید .معمولا وکلایی که به طور تخصصی در زمینه ی حقوق کیفری و جرمشناسی تحصیل کرده اند در امور کیفری تسلط بیشتری دارند و بهتر می توانند موکل را در این زمینه کمک نمایند .

 

تحلیل قرار وثیقه یکی از قرار های ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار وثیقه از قرارهای اعدادی، تأمینی و اولیه می باشد.
مرجع صادرکننده: این قرار توسط دادیار و بازپرس و بازپرس مجری نیابت صادر می‌شود.
مستند قانونی این قرار بند ‘ح’ ماده ٢١٧ و ماده ٩٢ و ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
قرار وثیقه اگر منتهی به بازداشت نباشد یا توسط بازپرس صادر شده و منتهی به بازداشت شده باشد، نیاز به تایید دادستان ندارد. اما قرار وثیقه ای که منتهی به بازداشت باشد در دو مورد ١- توسط دادیار صادر شده ٢-توسط بازپرس مجری نیابت صادر شده باشد نیاز به تایید داستان دارد.
قرار وثیقه ای که منتهی به بازداشت شود قابل اعتراض است، اعتراض ظرف ۱۰ روز می باشد، و اگر غیر منتهی به بازداشت باشد اعتراض ندارد.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل کیفری در مشهد و خراسان

تحلیل قرار کفالت یکی از قرارهای ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار کفالت از قرارهای اعدادی، تامینی و اولیه می باشد .توسط بازپرس یا دادیار صادر می شود. مستند قانونی آن بند ‘ح’ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۹۲، ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
قرار کفالت این قرار اگر منتهی به بازداشت نشود نیاز به تایید دادستان ندارد. قرار کفالت منتهی به بازداشت در دو مورد نیاز به تایید دادستان دارد: ۱- دادیار صادر کرده باشد. ٢-بازپرس مجری نیابت صادر نموده باشد.
قرار کفالت چنانچه منتهی به بازداشت شود قابل اعتراض است و اگر منتهی به بازداشت نشود قطعی است.
قرار منتهی به بازداشت در ایران ظرف ۱۰ روز قابلیت اعتراض اصولا در دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اتهام را دارد.

از آن جایی که دعاوی کیفری مجازات های سنگین تری نسبت به دعاوی حقوقی دارند و ممکن است در مرحله ی دادسرا در صورت عدم اثبات بی گناهی فرد بازداشت گردد نقش و حضور وکیل کیفری در مشهد را پررنگ تر می نماید .

بنابراین به نظر می رسد در امور و دعاوی که جنبه ی کیفری دارند حتما میبایست با بهترین وکیل کیفری در مشهد مشورت نمود .

اما بسیاری از افراد از وکیل کیفری در مشهد میپرسند که دعاوی کیفری چیست ؟

چه مجازات هایی دارد ؟آیا میتوان از چند وکیل برای دفاع استفاده نمود ؟

 

 

تحلیل قرار بازداشت موقت از قرارهای صادره در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار بازداشت موقت از قرارهای اعدادی، تامینی و اولیه می باشد.
توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می‌شود.
مستند قانونی آن بند ‘د’ ماده ۲۱۷ و ماده ۲۳۷ تا ۲۴۴ و ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
این قرار مطلقا نیاز به تایید دادستان دارد و قابل اعتراض ظرف ده روز می باشد.

 

تحلیل قرار التزام یکی از قرارهای ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار التزام :این نوع قرار از قرارهای اعدادی، تأمینی و اولیه می باشد. که توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می‌شود. مستند قانونی آن بند ‘الف تا چ’ ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. که احتیاجی به تایید دادستان ندارد. این قرار قطعی است و قابلیت اعتراض هم ندارد.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل کیفری در مشهد و خراسان

ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی

استفاده از عناوین علمی مثل دکتر و مهندس که شرط آن اخذ مدرک معتبر مطابق قوانین و مقررات می باشد اگر مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور داشته باشند، مستند به ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شوند. (سه ماه تا یک سال حبس و  یا ١/۵٠٠ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی)

قرار تخفیف تامین

قرار تخفیف تامین از قرارهای اعدادی، تأمینی و ثانویه می باشد.
توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می‌شود.
مستند قانونی آن ماده ۲۴۲ و ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
چنانچه تخفیف تامین از بازداشت موقت به غیر آن باشد نیاز به تایید دادستان دارد. و تخفیف تامین در سایر قرارها نیاز به تایید دادستان ندارد. این قرار قطعی است و قابلیت اعتراض ندارد.

قرار تشدید تامین

قرار تشدید تامین از قرارهای اعدادی، تامینی و ثانویه می باشد.
این قرار توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می‌شود.
مستند قانونی آن ماده ۲۴۳ و ۲۴۴ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
قرار تشدید تامین منتهی به بازداشت موقت نیاز به تایید دادستان دارد و قرار تشدید سایر قرارهای تامین نیاز به تایید دادستان ندارد. این قرار قابل اعتراض ظرف ده روز می باشد.

 

قرار ابقاء تامین

ابقاء قرارهای منتهی به بازداشت.
ابقاء تامین از قرارهای اعدادی، تامینی و ثانویه می باشد.
توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می شود.
مستند قانونی ابقاء تامین ماده ۲۴۲ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
قرار ابقاء تامین مطلقا نیاز به تایید دادستان دارد، این قرار قابل اعتراض ظرف ده روز می باشد.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل کیفری در مشهد و خراسان

 

قرار فک تامین

فک قرارهای منتهی به بازداشت.
قرار فک تامین از قرارهای اعدادی، تامینی و ثانویه می باشد.
توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می‌شود.
مستند قانونی آن ماده ۲۴۲ و ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
قرار فک تامین از بازداشت موقت نیاز به تایید دادستان دارد، ولی قرار فک تامین اگر فک وثیقه و کفالت منتهی به بازداشت نیاز به تایید دادستان ندارد.
این قرار قطعی است و قابلیت اعتراض ندارد.

 

قرار رفع تامین

رفع بازداشت موقت.
قرار رفع تامین از قرارهای اعدادی، تامینی و ثانویه می باشد.
توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می گردد.
مستند قانونی قرار رفع تامین ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
قرار رفع تامین بازداشت موقت نیاز به تایید دادستان دارد.
قبول قرار رفع تامین قطعی است و قابلیت اعتراض ندارد، ولی قرار رد درخواست رفع بازداشت متهم قابل اعتراض است و ظرف ۱۰ روز قابلیت اعتراض دارد.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل کیفری در مشهد و خراسان

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته از قرارهای اعدادی و تکمیلی می باشد.
توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می شود.
مستند قانونی قرار تامین خواسته ماده ۱۰۷ تا ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
قرار تامین خواسته مطلقاً نیاز به تایید دادستان ندارد. این قرار قابل اعتراض ظرف ده روز می باشد.

 

قرار عدم صلاحیت

قرار عدم صلاحیت از قرارهای شبه نهایی می باشد.
توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می‌شود.
مستند قانونی آن مواد ۱۱۶ و ۱۱٨ و ٣١٠ و ٢٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
این قرار نیاز به تایید دادستان دارد.
این قرار قطعی است و قابلیت اعتراض ندارد.

قرار امتناع از رسیدگی

قرار امتناع از رسیدگی یک قرار شبه نهایی می باشد.
این قرار توسط قاضی دادسرا یا دادگاه صادر می شود.
مستند قانونی قرار امتناع از رسیدگی ماده ۴۲۱ تا ۴۲۵ و ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
این قرار نیاز به تایید دادستان دارد.
این قرار قطعی است و قابلیت اعتراض ندارد.

 

قرار توقف تعقیب

قرار توقف تعقیب تا افاقه مجنون.
قرار توقف تعقیب از قرارهای شبه نهایی می باشد.
توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می شود.
مستند قانونی قرار توقف تعقیب تبصره ۲ ماده ۱۳ و ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
قرار توقف تعقیب نیاز به تایید دادستان ندارد.
قرار توقف تعقیب قطعی است و قابلیت اعتراض ندارد.

نیابت قضایی

نیابت قضایی از قرارهای شبه نهایی می باشد.
قرار نیابت قضایی توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می شود.
مستند قانونی نیابت قضایی ماده ۱۱۹ تا ۱۲۲ و ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
قرار نیابت قضایی احتیاجی به تایید دادستان ندارد. این قرار قطعی می باشد و قابلیت اعتراض هم ندارد.

 

قرار اناطه

قرار اناطه از قرارهای شبه نهایی می باشد.
قرار اناطه توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می شود.
مستند قانونی قرار اناطه ماده ۲۱ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
قرار اناطه نیاز به تایید دادستان دارد.
قرار اناطه قابل اعتراض است و ظرف ۱۰ روز می توان به این قرار اعتراض نمود.

حقوق کیفری

حقوق کیفری طبق قانون مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر چگونگی اجرای مجازات ها ،شرایط و موانع مسئولیت کیفری و واکنش های اجتماعی نظارت می کند .

بر این اساس که برای هر جرمی چه مجازاتی مناسب است ، مجازات ها به چهار دسته تقسیم شده اند که طبق ماده ی ۱۴ قانون مجازات اسلامی شامل : حدود،قصاص،دیات،تعزیرات می باشند .

 

حد

حد مجازاتی است که موجب،نوع ،میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است .

 

قصاص

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی برنفس،اعضاءو منافع است .

 

دیه

دیه اعم از مقدر یا غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی برنفس ،اعضاءو منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

 

تعزیر

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد،قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد . نوع ،مقدار،کیفیت اجراءو مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق،سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود .

 

قرار ردایراد رد دادرس

این نوع قرار از قرارهای شبه نهایی می باشد، توسط هر قاضی دادسرا یا قاضی دادگاه صادر می شود، نیاز به تایید دادستان ندارند، قابل اعتراض می باشد، برای افراد مقیم ایران ظرف ۱۰ روز و برای افراد مقیم خارج ظرف یک ماه.

 

وکیل دادگاه کیفری در مشهد خراسان

زیر شاخه های رشته حقوق

رشته حقوق به زیرشاخه های مختلفی تقسیم می شود.

یکی از این زیرشاخه های رشته حقوق که در اغلب دانشگاه های دنیا در مقاطع تحصیلات تکمیلی به دانشجویان ارائه می شود، رشته حقوق جزا است.

در این رشته تمامی مباحث کیفری از جمله جرم شناسی و مسئولیت مجرم و اصول کلی جرم تدریس می شود.

وكيل كيفری در صورتی كه فارغ التحصيل اين رشته از حقوق باشد به عنوان يك وكيل با تجربه و متخصص می تواند به خوبی پرونده كيفری را پيش برده تا از تضييع حقوق حقه موكلين جلوگيری نمايد.

در قانون جمهوری اسلامی ایران، در دعاوی کیفری وجود وکیل کیفری برای هریک از طرفین دعوی ضروری است و دادگاه باید تمهیدات لازم را جهت اخذ وکیل از سوی متهم و شاکی ارائه دهد.

دعاوی که در دادگاه ها مطرح می گردند یا جنبه ی حقوقی دارند یا کیفری . که هر کدام مقدمات و ویژگی های خاص خود را دارند .

وکیل کیفری به خوبی می داند که برای طرح شکایت باید چگونه شکواییه ی خود را تنظیم نماید . معمولا وکلایی که به طور تخصصی در زمینه ی حقوق کیفری و جرمشناسی تحصیل کرده اند در امور کیفری تسلط بیشتری دارند و بهتر می توانند موکل را در این زمینه کمک نمایند . از آن جایی دعاوی کیفری مجازات های سنگین تری نسبت به دعاوی حقوقی دارند و ممکن است در مرحله ی دادسرا در صورت عدم اثبات بی گناهی فرد بازداشت گردد نقش و حضور وکیل کیقری را پر رنگ تر می نماید

بنابراین به نظر می رسد در اموری که جنبه ی کیفری دارند حتما می بایست با وکیل متخصص در این زمینه مشورت نمود .

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
بهترین وکیل کیفری در مشهد

بهترین وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد و خراسان

وکیل کیفری خوب در مشهد

وکیل کیفری

اهمیت وکیل کیفری

همانطور که ذکر شد، در دعاوی حقوقی، خواهان و خوانده مختار به اخذ وکیل هستند اما در دعاوی کیفری دادگاه متهم و شاکی را ملزم به اخذ وکیل می کند و در صورتی که هر یک از طرفین شرایط گرفتن وکیل را نداشته باشند، دادگاه باید به آنها وکیل تسخیری معرفی نموده و شرایط لازم را جهت اخذ وکیل برای آنها فراهم نماید.

وکیل کیفری در مشهد باید علاوه بر علم جرم شناسی به اصول روانشناسی و شخصیت شناسی نیز تسلط داشته باشد.

وی باید بتواند ابتدا صحت اطلاق جرم به عمل را تشخیص دهد و سپس نسبت اتهام به مظنون را بررسی نموده

و درباره آن نظرات خود را اعلام نماید. دقت لازم برای این موارد که اغلب با جان و حیثیت هر یک از طرفین دعوا سر و کار دارد، نشان از اهمیت وکیل دعاوی کیفری دارد.

در محاکم کیفری همه افراد جامعه باید بدانند تنها قانون است که باید اجرا شود، و وکیل کیفری بر معیار قانون، دفاع از موکل را انجام می دهد. همیشه در نظر وکیل کیفری باید اصل بر برائت مورد توجه قرار گیرد و همه در ذات انسانی شان بی گناهند و هیچ کس گناهکار نیست و به تبع آن مجرم نیست تا زمانی که در دادگاه صالح گناه او به اثبات برسد و تا آن موقع اصل برائت حاکم می باشد و با صدور رای یک قاضی عادل به مجرمیت و گناهکاری یک فرد مطابق قانون این شخص تا آن لحظه بر مبنای اصل برائت بی گناه خواهد بود و وقتی که اشتباه و گناه و قانون شکنی فرد به اثبات رسید او را مجرم شناخت.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل کیفری در مشهد و خراسان

 

خصوصیات وکیل کیفری

وکیل کیفری بر خلاف وکیل حقوقی محدودیت هایی در قبول پرونده های دعاوی مربوط به خود دارد.

پرونده های ارجاع داده شده از دیوان عالی کشور تنها در صلاحیت وکالت توسط وکیل کیفری پایه یک دادگستری می باشد.

بنابراین پیش از انتخاب وکیل، از صلاحیت وی جهت ورود به دعاوی کیفری اطمینان یابید.

یک وکیل کیفری خوب در هنگام مشاوره به مراجعه کننده، تعهد خود را در انجام نتیجه کار ‘تعهد به وسیله’ می‌داند و هرگز نتیجه دعوا را تضمین نمی کند، اعتبار کلام یک وکیل کیفری خوب از هر سند رسمی باید برای عموم برتر باشد، یک وکیل کیفری خوب همیشه ذهن موکل خود را از ابهام و تردید و خیالپردازی دور نگه می دارد .

و سعی در حفظ آرامش درونی و بیرونی موکل دارد، وکیل کیفری خوب باید امین مال، جان،آبرو و باعث آرامش موکل خود باشد، یک وکیل کیفری خوب علاوه بر فروتنی و اقتدار خویش هرگز به هیچ احدی باج نمی دهد و نخواهد داد.

وکیل کیفری خوب در همه برخوردهای خود ادب، حرمت، نزاکت و احترام اشخاص و حتی طرف دعوا را دارد و با خونسردی کامل و تمرکز نسبت به پرونده اقدامات خود را انجام داده و اقتدار خود را با تسلط به پرونده و ارائه علم و سواد خود به رخ طرف دعوا نشان می‌دهد. اوج هنرمندی یک وکیل کیفری در پرونده ها، اقتدار و بی نیازی همراه با نزاکت و فروتنی می باشد.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل کیفری در مشهد و خراسان

 

 

وکیل کیفری باید رازدار و ‘سر’ نگهدار موکل خود باشد، زیرا علت اصلی اطمینان و اعتماد موکل به مشاور حقوقی همین رازداری وکیل کیفری می باشد.
رازداری وکیل نقطه قوت شخصیت وکیل محسوب می گردد و از بارزترین شاخصه های رفتاری یک وکیل کیفری خوب همین رازداری می باشد، موکل باید به این نتیجه برسد که مطالب بیان شده بین او و وکیل را از هیچکس و از هیچ احدی نخواهد شنید و این رازداری وکیل که همچون گنجینه اسرار می باشد یکی از مهمترین و اساسي ترین خصایص یک وکیل کیفری خوب می باشد.

یکی از مهمترین ویژگی های وکیل کیفری ‘امانت داری’ وی میباشد. امانت داری از خصایص یک وکیل کیفری خوب میباشد که یک وکیل کیفری باید امین جان، مال، آبرو ، موکل خود باشد.
یک وکیل کیفری خوب باید به قدری قابل اعتماد باشد که مراجعه کننده نگرانی در واگذاری امانات خود به ایشان نداشته باشد، حال این امانت ممکن است ‘سر درونی’ او باشد یا ممکن اوراق باشد و یا مساله ی مادی و مالی باشد و گهگاهی شاید رازی باشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

مدارک لازم جهت دعاوی کیفری

برای طرح یک دعوی کیفری ابتدا لازم است مدارک لازم از جمله وکالتنامه وکیل کیفری، شکواییه یا طرح دعوی شهادت نامه شهود در صورت نیاز، کارت ملی و مشخصات متهم در صورت مشخص بودن وی را تهیه نمایید.

وکیل کیفری می تواند مدارک فوق را به وکالت از شما تهیه نماید.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل کیفری در مشهد و خراسان

 

 تفاوت دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی

برخی از دعاوی مانند دعوی مطالبه وجه چک ، به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح هستند.

اما مراجعان اغلب با ویژگی های هر یک از این دعاوی و تفاوت ها و مراحل آن آشنایی ندارند و چه بسا به دلیل این عدم آشنایی دچار سرگردانی در مراجع قضایی شده و مدت زمان لازم برای به نتیجه رسیدن پرونده آنها به طول می انجامد.

 

وکیل کیفری در مشهد و خراسان

انواع وکالت در دعاوی کیفری مشهد

وکیلی که افراد برای پرونده های کیفری خود دارند یا تعیینی و قراردادی هستند یا تسخیری.

وکیل قراردادی آن است که فرد به واسطه ی معرفی اشخاص دیگر یا پرونده ای  که خود نزد وکیل داشته به بهترین وکیل کیفری در مشهد مراجعه و با وی قرارداد وکالت منعقد می نماید .وکیل کیفری در مشهد یک وکیل دادگستری است که علاوه بر علم و تخصص پروانه ی وکالت خود را از کانون وکلا دریافت کرده است .

 

وکیل پایه یک دادگستری مشهد

تعداد وکیل در دعاوی کیفری

تعداد وکیل در دعاوی کیفری که عبارتند از

دادسرا: تعداد وکیل در تحقیقات مقدماتی طبق ماده ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری یک نفر وکیل است.

در دادگاههای کیفری که به یک و دو تقسیم شده‌اند

در دادگاه کیفری یک: ٣وکیل و در دادگاه کیفری دو: ٢وکیل است.
در دادگاه اطفال و انقلاب و نظامی مطابق ماده ۳۴۶ و ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ٢نفر وکیل می باشد.
+ دادسرا :ماده ۱٩٠> ١نفر وکیل.
+ دادگاه کیفری یک> جرایم مهم (تعزیرات درجه یک تا پنج) > ٣نفر وکیل.
+ دادگاه کیفری دو> (بقیه جرایم) ٢نفر وکیل.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل کیفری در مشهد و خراسان

 

 

وکیل تسخیری

طبق قانون میبایست در جرایمی که مجازات آنها قصاص ،اعدام ،رجم و حبس ابد است و متهم برای خود وکیلی معرفی نکرده از سوی مقام قضایی برای او وکیل تسخیری تعیین گرددمگر در جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع نماید .

لازم به ذکر است وکیل جنایی که افراد انتخاب مینمایند نسبت به پرونده تعهد و مسئولیت پذیری بیشتری دارند .

 

http://lawyermashhad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-6/

وکیل کیفری در مشهد و خراسان

چندسوال

اما متهم یا شاکی چند وکیل میتواند داشته باشد ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که حق داشتن وکیل طبق ماده ی۵ قانون آیین دادرسی کیفری از حقوق دفاعی متهم شمرده است که بیان میدارد : “متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله ی اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود ”

از آن جایی که پرونده های کیفری مراحل مختلفی دارد این حق داشتن وکیل از مرحله ی دادسرا تا انتها میباشد . در مرحله ی دادسرا متهم میتواند طبق قانون یک وکیل همراه خود داشته باشد .

پس از اثبات جرم بسته به اینکه پرونده ی کیفری در صلاحیت کدام دادگاه کیفری باشد تعداد وکیل جنایی دادگستری متفاوت است .در دادگاه کیفری ۲ هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی نمایند اما در دادگاه کیفری ۱ هر یک از طرفین میتوانند حداکثر سه وکیل کیفری در مشهد را معرفی نمایند.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
بهترین وکیل کیفری در مشهد

در دادگاه انقلاب اگر جرایم متهم شامل ماده ی ۳۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری است میتواند طرفین ح  داکثر سه وکیل و برای سایر جرایم حداکثر دو وکیل معرفی نمایند .

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل کیفری در مشهد و خراسان

 

 

دعاوی کیفری مهم درمشهد چه دعاوی هستند ؟

پاسخ : اصولا دعاوی در حقوق کیفری به سه دسته جرایم علیه اموال ،جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم میشوند .

در دسته ی جرایم علیه اموال دعاوی مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت ،صدور چک بلا محل ،تحصیل مال از طریق نامشروع قرار دارند.

در دسته ی جرایم علیه اشخاص دعاوی مانند آدم ربایی،شرب خمر،زنا،رابطه ی نامشروع،قوادی،تهدید،توهین،مزاحمت،تجاوز،جرایم جنسی به عنف و اکراه ،کود ک آزاری و… قرار دارد.

در دسته ی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دعاوی مانند محاربه،توهین،تخریب،نشر اکاذیب،جعل و استفاده از سند مجعول ،رشا و ارتشاء،میباشد.

 

 

وکیل کیفری در مشهد

ادله ی اثبات دعاوی کیفری در مشهد چیست ؟

پاسخ : مهمترین ادله ی اثبات برای وکیل کیفری در مشهد شامل :اقرار،شهادت،سوگند،علم قاضی و قسامه می باشد .

اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود .در این راستا اظهارات وکیل کیفری مشهد علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود .

برای کلیه ی جرایم یک بار اقرار کافی است مگر در جرایم ذیل :

زنا،لواط،تفخیذو مساحقه چهار مرتبه           شرب خمر،قوادی،قذفو سذقت موجب حد دو مرتبه

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است .

 

وکیل کیفری در مشهد و خراسان

 

شرایط شاهد

شاهد باید زمان ادای شهادت دارای شرایط زیر باشد :

بلوغ،عقل،ایمان،عدالت؛طهارت مولد،ذینفع نبودن در موضوع،نداشتن خصومت با یکی از طرفین ،عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن

سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده ی سوگند است . اداء کننده باید عاقل،بالغ،قاصد و مختار باشد .

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود .بهترین وکیل جنایی در مشهد می داند زمانی که قاضی بر اساس علم خود حکم صادر می کند موظف است قراین و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح ذکر نماید .

قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله ی دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات ان و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند .

 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

برای تنظیم یک شکواییه ی خوب چه باید کرد ؟

در ابتدا باید فرد به سراغ یک وکیل مجرب و متخصص در امور کیفری در مشهد برود و کلیه ی مدارک و مستندات خود را به بهترین وکیل کیفری در مشهد ارائه دهد تا بتواند شما را کمک نماید .

بهترین وکیل جنایی در مشهد میداند که یک شکواییه شامل چه مواردی است و آنها را به درستی تکمیل مینماید و بهترین دفاع از موکل را به عمل می آورد .

 

وکیل حرفه ای دعاوی کیفری

 

اما سوال مهمی که مکررا از وکیل کیفری در مشهد پرسیده میشود آن است که در چه مواردی تعقیب متهم آغاز و شکایت پیگیری میشود ؟

بهترین وکیل دادگستری مشهد در امور کیفری پاسخ میدهد برای شروع به تعقیب متهم مطابق قانون چند راه وجود دارد .ماده ی ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری :” جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است :

الف-شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب-اعلام و اخبار ضابطان دادگستری

پ-وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس

ت-اظهار و اقرار متهم

ث-اطلاع دادستان از وقوع جرم

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل کیفری در مشهد و خراسان

 

لازم به توضیح است در صورتی که یک سال از تاریخ وقوع جرم بگذرد و شاکی شکایت نکند موضوع مشمول مرور زمان شده و حق طرح شکایت از بین خواهد رفت.

مگر اینکه شاکی اثبات نماید تحت سلطه ی متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار خود قادر شکایت و گرفتن وکیل کیفری د رمشهد نبوده که در این صورت مهلت یک ساله از تاریخ رفع مانع خواهد بود .

به عنوان اخرین نکته در مورد دعوای کیفری در مشهد باید گفت مرجع اولیه ی رسیدگی به شکایت دادسرای محل وقوع جرم می باشد که در مشهد چهار دادسرا وجود دارد .

و در معیت دادگاه به جرایم رسیدگی میکنند این چهار دادسرا شامل دادسرای ناحیه ۲،۴،۶ و دادسرای ثامن می باشد که وظیفه ی تحقیقات مقدماتی جرایم را به عهده دارند.

در انتها باید مجددا ذکر کنیم جرایم کیفری از حساسیت و مجازات های سنگینی برخوردار هستند بنابراین لازم است حتما با یک وکیل کیفری در مشهد مشورت نمایید .

 

بایگانی پرونده

این نوع قرار از قرارهای شبه نهایی می باشد.
این قرار ربطی به دادسرا ندارد و در دادگاه کیفری دو در تعزیری درجه هفت و هشت صادر می شود.
نیاز به تایید دادستان ندارد.
این قرار قابل اعتراض است برای اشخاص مقیم ایران ظرف ۱۰ روز و مقیم خارج ظرف یک ماه.

 

قرار عدم دسترسی متهم به پرونده

این قرار از قرارهای شبه نهایی می باشد.
توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می گردد.
مستند قانونی ماده ۱۹۱ ق. آ. د. ک.
نیاز به تایید دادستان ندارد.
قابل اعتراض ظرف سه روز میباشد.

 

قرار عدم دسترسی شاکی به پرونده

این قرار از قرارهای شبه نهایی باشد. توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می گردد.
نیاز به تایید دادستان ندارد.
این قرار قابل اعتراض است.
اعتراض ظرف ۳روز.

توقف تحقیقات

توقف تحقیقات از قرارهای شبه نهایی می باشد.
قرار توقف تحقیقات توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می شود.
مستند قانونی قرار توقف تحقیقات ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. این قرار نیاز به تایید دادستان دارد.
این قرار توقف تحقیقات قابل اعتراض است و ظرف ۱۰ روز می توان نسبت به آن اعتراض نمود.

قرار ترک تعقیب

این قرار از قرارهای شبه نهایی می باشد.
توسط دادستان در جرایم تعزیری قابل گذشت غیر ۷و۸ جرم صرفا دیه و قذف.
نیاز به تایید دادستان ندارد.
این قرار قطعی است.
قابلیت اعتراض ندارد.

 

قرار تعلیق تعقیب

این قرار از قرارهای شبه نهایی می باشد.
در دادسرا در جرایم تعزیری ۶٫
نیاز به تایید دادستان ندارد.
مستند قانونی ماده ۸۱ ق. آ. د. ک.
قابل اعتراض می‌باشد.
برای ایرانیان مقیم ایران ظرف ۱۰ روز و ایرانیان مقیم خارج ظرف یک ماه.

 

قرار جلب به دادرسی

از قرارهای نهایی می باشد.
توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می گردد.
نیاز به تایید دادستان دارد.
مستند قانونی ماده ۲۶۵تا۲۷۱ ق. آ. د. ک.

این قرار قطعی است.
قابلیت اعتراض را ندارد.

قرار موقوفی تعقیب

از قرارهای نهایی می باشد.
توسط بازپرس یا جانشین وی صادر می گردد.
نیاز به تایید دادستان دارد.
قابل اعتراض است و ایرانیان ظرف ۱۰ روز و ایرانیان مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه قابلیت اعتراض دارد.

استناد به مهدورالدم بودن مجنی علیه به معنای آن است که با توجه به قرائن موجود برای دادگاه احراز شود در تصورات ذهنی متهم، خون مقتول شرعاً مباح بوده است.

 

عابر پیاده در چه تصادفاتی مقصر شناخته می شود؟

١- عدم استفاده از پل عابر پیاده

٢-عدم عبور از زیر گذر های مخصوص عابرین

٣-عدم توجه به چراغ قرمز

۴-دویدن ناگهانی در مسیر

۵-عبور عابر پیاده در اتوبان

نکات:

در صلاحیت: مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی به این دلیل که مجازات آن قصاص نیست دادگاه عمومی می باشد.

اگر دلایل اثبات وقوع جرم به صورت غیر مشروع به دست بیاید با استناد به اصل برائت و اصل سی و هفتم قانون اساسی بایستی رای به برائت متهم صادر شود.

نکته: تفاوت دو جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری از نظر عنصر حیله و تقلب متفاوت است در کلاهبرداری فریب قبل از به دست آوردن مال است اما در خیانت در امانت بعد از دریافت مال.

نکته: اگر متهم توسط مرجع قضایی احضار شود مکلف به حضور در موعد مقرر است و اگر عذرموجهی نداشته باشد به دستور بازپرس جلب می‌شود.

جهت گرفتن مشاوره از بهترین وکیل کیفری در مشهد با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس حاصل نمایید.

وکیل کیفری در مشهد و خراسان

وکیل کیفری در مشهد و خراسان

وکیل کیفری در مشهد و خراسان

21 دیدگاه دربارهٔ «وکیل کیفری در مشهد و خراسان»

 1. بازتاب: مشاوره رایگان با وکیل خوب در مشهد در مورد انواع دیه و میزان آن در سال 98

 2. بازتاب: پخش موسیقی ساسی مانکن از نگاه وکیل پایه یک دادگستری 09153104004

 3. بازتاب: "دوچرخه سواری"  بانوان از دیدگاه بهترین وکیل مشهد 09153104004

 4. بازتاب: تقصیر پزشک در اعمال جراحی - مشاوره با وکیل خوب در مشهد 09153104004

 5. بازتاب: دیه جراحات وارده به سر و صورت - مشاوره با وکیل خوب در مشهد 09153104004

 6. بازتاب: مشاوره رایگان در مورد زنا با وکیل خوب در مشهد 09153104004

 7. بازتاب: آتش زدن عمدی اموال دیگران - مشاوره رایگان با بهترین وکیل کیفری در مشهد 09153104004

 8. بازتاب: سقط جنین جرم است؟ - مشاوره رایگان با وکیل حرفه ای در مشهد 09153104004

 9. بازتاب: شهادت کذب - مشاوره رایگان با وکیل خوب در مشهد 09153104004

 10. بازتاب: رانندگی بدون گواهینامه - مشاوره رایگان با بهترین وکیل کیفری در مشهد 09153104004

 11. بازتاب: رشوه خواری - وکیل خوب جرایم کیفری در مشهد 09153104004

 12. بازتاب: جرم اختلاس - مشاوره رایگان با بهترین وکیل کیفری در مشهد 09153104004

 13. بازتاب: وکیل برتر | وکیل مشهد | وکیل تهران | وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 14. بازتاب: وصول چک در مشهد | وکیل مشهد | وکیل تهران | وکیل پایه یک دادگستری

 15. بازتاب: بهترین وکیل در خراسان | 09153104004 | وکیل مشهد | وکیل تهران

 16. بازتاب: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی | وکیل خوب در مشهد 09153104004

 17. بازتاب: وکیل نشر اکاذیب در مشهد - مشاوره رایگان با وکیل در مشهد - 09153104004

 18. بازتاب: وکیل جرم حمل اسلحه غیر مجاز - وکیل خوب کیفری در مشهد 09153104004

 19. بازتاب: وکیل خوب در مشهد - 09153104004 - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004