وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

 

 

اعاده ی دادرسی

به موجب قانون زمانی که رای قطعی صادر می شود باید به اجرا گذاشته شود وهرگونه به تاخیر انداختن یا اجرا نکردن آن مغایر قانون است.زیرا رای قطعی اعتبار امرمختوم دارد واصل براین است که رای پس از گذراندن دو مرحله ی بدوی و تجدیدنظر به درستی صادر شده است.اما درمواردی این احکام با واقعیت تطبیق ندارد واز روی خطا صادر شده اند که در این موارد بدین علت که حق افراد ضایع نگردد ومتحمل مجازات نادرست نشوند اعاده ی دادرسی در نظر گرفته است.

وکیل کیفری در مشهد

اعاده ی دادرسی اعتراض به حکم محکومیت قطعی می باشد ویکی از طرق فوق العاده ی رسیدگی است.

که این امر در ماده ی ۴۷۴قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.دراین ماده ذکر شده است

که”درخواست اعاده ی دادرسی درمورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آن که حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یانشده باشد درموارد زیر پذیرفته می شود

الف)کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود وسپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب)چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند وارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

ج)شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود وفرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضایی

به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد بطوری که از تعارض وتضاد مفاد و حکم بی گناهی یکی از آنان محرز گردد.

ت)در مورد شخصی به اتهام واحد،احکام متفاوتی صادرشود.

ث)در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یاشهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است.

ج)پس ازصدور حکم قطعی،واقعه ی جدیه حادث یاظاهر یا ادله ی جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی می باشد.

چ)عمل ارتکابی جرم نباشد ویا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانون باشد.

لازم به ذکر است اعاده ی دادرسی فقط ازسوی محکوم علیه امکان پذیر است وشاکی نمی تواند نسبت به برائت به هردلیلی اقدام به اعاده ی دادرسی کیفری نماید.

 

وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

مرجع رسیدگی به درخواست اعاده ی دادرسی دیوانعالی کشور می باشد که مستقیما به دیوانعالی کشور تقدیم می گردد اگر دیوانعالی کشور شرایط اعاده ی دادرسی را احراز کند باتجویز اعاده ی دادرسی موافقت کرده و پرونده رابرای رسیدگی به دادگاه هم عرض صادر کننده رای ارجاع می دهد.

 

وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

نکته ی مهم آن است که اعاده ی دادرسی فاقد مهلت می باشد لذا نیازمند رعایت مواعد قانونی نیست واگر درخواست اعاده ی دادرسی ردشود امکان طرح مجدد آن وجود دارد.طبق قانون کسانی که حق درخواست اعاده ی دادرسی را دارند عبارتنداز:

۱-محکوم علیه یاوکیل او یانماینده ی قانونی وی

۲-درصورت فوت یاغیبت محکوم علیه،همسر وصی ووراث قانونی او وکیل آنان

۳-دادستان مجری حکم

۴-دادستان کل کشور

اثری که اعاده ی دادرسی دارد آن است که باپذیرش آن اجرای حکم به تعویق خواهدافتاد.

 

 

برای راهنمایی ومشاوره بیشتر دراین خصوص ویاپیگیری پرونده با این شماره تماس بگرید

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004