کارگر و کار فرما

کارگر و کار فرما

کارگر و کار فرما

مشاوره با وکلای متخصص گروه وکیل مشهد به شما کمک می کند تا حقوق واقعی خودتان را برابر قانون کار اخذ نمایید حتی اگر خلاف آن تعهدی نموده باشید کارفرمایان با مشاوره می توانند قراردادهای خود را به نحوی تنظیم کنند که ایجاد حقی اضافه ننماید

تماس 09156024004