گرفتن حکم تخلیه از شورای حل اختلاف

گرفتن حکم تخلیه از شورای حل اختلاف

گرفتن حکم تخلیه از شورای حل اختلاف

مراحل گرفتن حکم تخلیه یا دستور تخلیه از شورای حل اختلاف

در صورت پایان یافتن مدت اجاره، مستاجر موظف به تخلیه ملک و تحویل آن به موجر است. اگر مستاجر از تخلیه خودداری کند، موجر می تواند به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه کرده و دعوای تخلیه را اقامه کرده و دستور تخلیه ملک را دریافت کند.

در صورت دریافت دستور تخلیه، مستاجر موظف به پرداخت هزینه های مربوط به دادرسی و خسارات آن می باشد. مراجعه به دادگاه و دریافت دستور تخلیه نیازمند طرح دادخواست و پرداخت هزینه های مربوط به دادرسی و وکیل است. این پروسه ممکن است مدت طولانی داشته باشد.

زمانی که مالک برای دریافت دستور تخلیه به شورای حل اختلاف مراجعه می کند، باید مبلغ ودیعه را به حساب دادگستری واریز نموده و سپس درخواست تخلیه را طرح کند. دستور تخلیه توسط شعب شورای حل اختلاف صادر می شود.

برای دریافت دستور تخلیه، باید مدارک مورد نیاز را به پیوست درخواست تخلیه به شورای حل اختلاف تقدیم کرد. برخی از مهمترین مدارک شامل برگه اجرایی، سند مالکیت رسمی یا عادی، و اصل قرارداد اجاره نامه می باشند. در صورت عدم وجود سند مالکیت، می توان از مبایعه نامه خرید و فروش یا قولنامه استفاده کرد.

 

نکات مهم درخواست تخلیه ملک

درخواست تخلیه ملک یک فرآیند حقوقی است که نیاز به رعایت نکات مهمی دارد. در ادامه، نکات مهمی که باید درخواست تخلیه ملک را ارائه داده و رعایت کرد، ذکر شده است:

 1. مراجعه به مرجع قضایی:
  • موجر یا نماینده قانونی او می تواند درخواست تخلیه را به مرجع قضایی مناسب (شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی و حقوقی) تقدیم کند.
 2. استناد به مدارک معتبر:
  • درخواست تخلیه باید با استناد به مدارک معتبر انجام شود. این مدارک می‌توانند شامل برگه اجرایی، سند مالکیت رسمی یا عادی، و اصل قرارداد اجاره نامه باشند.
 3. حفظ شرایط قانونی:
  • برای گرفتن حکم تخلیه ملک، باید به رعایت شرایط قانونی مربوط به تخلیه اجاره نامه اهمیت داد.
 4. توضیح مدت و مبلغ قرارداد:
  • در درخواست تخلیه، باید مدت و مبلغ قرارداد اجاره نامه با دقت ذکر شوند.
 5. امضاء دو شاهد:
  • برای تقویت درخواست، امضاء حداقل دو شاهد می‌تواند مفید باشد.
 6. تهیه قرارداد کتبی اجاره نامه:
  • داشتن یک قرارداد کتبی اجاره نامه اصلی و معتبر از جمله نکات اساسی است.
 7. رعایت مراحل قانونی:
  • درخواست تخلیه باید با رعایت تمامی مراحل قانونی صورت گیرد تا به نتیجه مطلوب دست یابد.

رعایت این نکات در تدوین درخواست تخلیه ملک می‌تواند کمک کننده باشد و از صدور دستور تخلیه با مراجعه به مقام قضایی صالح تسریع بخشد.

 

دریافت دستور تخلیه ملک

دریافت دستور تخلیه ملک اجاری نیاز به رعایت شرایط خاصی دارد که در زیر ذکر شده‌اند:

 1. قرارداد اجاره کتبی:
  • قرارداد اجاره یا اجاره‌نامه باید به صورت کتبی تنظیم شده باشد.
 2. مدت اجاره و مبلغ ذکر شده:
  • مدت اجاره و مبلغ اجاره باید به صورت رسمی در قرارداد اجاره نامه ذکر شده باشد.
 3. حداقل دو نفر شاهد:
  • حداقل دو نفر شاهد باید ذیل قرارداد اجاره نامه را امضا کرده باشند.
 4. پایان مدت اجاره:
  • مدت اجاره ذکر شده در قرارداد باید به پایان رسیده باشد.
 5. تنظیم در دفتر ثبت اسناد رسمی:
  • در صورت تنظیم قرارداد به صورت رسمی در دفتر ثبت اسناد رسمی، می‌توان به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و دستور تخلیه را دریافت کرد.
 6. دستور تخلیه بدون رسیدگی قضایی:
  • اگر قرارداد به صورت رسمی تنظیم شده باشد، دریافت دستور تخلیه نیاز به رسیدگی قضایی ندارد و شورای حل اختلاف بدواً دستور تخلیه را صادر می‌کند.
 7. تادیه ودیعه توسط موجر:
  • در صورت پرداخت مستاجر مبلغ ودیعه، موجر هنگام دریافت دستور تخلیه موظف به تادیه مبلغ مذکور به حساب دادگستری است.
 8. تقاضای گرفتن حکم تخلیه:
  • تقاضای گرفتن حکم تخلیه ممکن است از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مطرح گردد و دادخواست حقوقی باید با رعایت قوانین و مقررات تنظیم شود.
 9. مطالبه اجاره‌بها:
  • در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها توسط مستاجر، موجر می‌تواند به دادگاه عمومی و حقوقی مراجعه کرده و با طرح دعوای مطالبه اجاره‌بها، مطالبات خود را از مستاجر دریافت نماید.

 

مهمترین نکات حقوقی در گرفتن حکم تخلیه از شورای حل اختلاف

مراحل گرفتن حکم تخلیه از شورای حل اختلاف به شرح زیر می‌باشد:

 1. ارسال و وصول درخواست:
  • درخواست تخلیه به همراه منظمات آن باید به شعبه شورای حل اختلاف ارسال شود و پس از ارسال، پیگیری لازم برای وصول وضعیت درخواست باید انجام شود.
 2. وقت رسیدگی و جلسه دادرسی:
  • در مراحل بعدی، پیگیری لازم برای تعیین وقت رسیدگی و برگزاری جلسه دادرسی باید انجام شود.
 3. حضور در جلسه دادرسی:
  • خواهان یا موجر می‌تواند در جلسه دادرسی حضور یابد یا وکیل خود را معرفی کند. همچنین، برای اثبات ادعاهای خود، می‌تواند لایحه دفاعیه را به شورای حل اختلاف ارائه کند.
 4. پیگیری صدور دستور تخلیه:
  • پس از جلسه دادرسی، پیگیری لازم برای صدور دستور تخلیه از سوی شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی و حقوقی باید انجام شود.
 5. ارسال لوایح دفاعیه به دادگاه:
  • در صورت صدور حکم تخلیه توسط شورای حل اختلاف و مورد تجدید نظر قرار گیرد، خواهان باید لوایح دفاعیه را به دادگاه عمومی و حقوقی ارسال کند.
 6. اجرائیه و تخلیه ملک:
  • پس از دریافت حکم تخلیه و صدور اجرائیه، مستاجر مکلف است ظرف مهلت مشخص شده در اجرائیه به تخلیه ملک مبادرت نماید. در صورت عدم تطابق، خواهان می‌تواند با اجرائیه به کمک مامورین کلانتری اقدام به تخلیه ملک کند. این اقدام باید با حضور نماینده دادستان صورت گیرد.
تماس 09156024004