گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش

 

گواهی عدم امکان سازش

وکیل طلاق توافقی در مشهد
درخواست طلاق از طریق مرد یا زن یا توافقی چگونه است ؟

* طلاق به اراده مرد چگونه است؟
وکیل طلاق توافقی در مشهد

شوهر در صورتی که بخواهد زن را طلاق دهد می بایست به دادگاه رجوع نماید و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زن و شوهر خواهد کرد و اگر بین زن و شوهر سازش حاصل نگردد گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق بعد از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
با عنایت به مواد ۲۴ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده، ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است.

* چگونه زن می تواند درخواست طلاق دهد؟

ماده ۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و امکان اجرایی نشدن حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حکم رجوع نماید و حاکم و شوهر را اجبار به طلاق می کند. این موضوع در صورت عجز شوهر از دادن نفقه نیز برقرار است.
در زمینه این که نفقه ای که استنکاف از دادن آن مجوز طلاق است تنها نفقه گذشته است یا آینده می بایست گفت که آراء قضایی در این مساله متفاوت است. با وکیل طلاق در مشهد مشاوره بگیرید

* شرایط طلاق توافقی چیست؟

طبق ماده ۲۵ اگر زن و شوهر متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه می بایست موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین توانایی آن را دارند که تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح نمایند در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با تعیین موارد توافق جهت اتخاذ تقسیم نهایی به دادگاه منعکس می نماید.
شما با داشتن وکیل طلاق توافقی در کمتر از بیست روز طلاق خود را ثبت کنید

* رجعی بودن یا بائن بودن طلاق توافقی به چه معنا است؟

در صورتی که طلاق توافقی در در قالب خلع یا مبارات باشد تا زمانی که زن رجوع به عوض رجوع نکرده است باین به حساب می آید و در صورت رجوع زن به عوض در ایام عده، مرد هم می تواند به طلاق رجوع نماید. لکن در صورتی که طلاق توافقی معنی گسترده تری داشته باشد و بودن حصول شرایط خلع و مبارات هم قابل قبول باشد می بایست گفت از آنجا که طلاق در این فرض بر اساس توافق زوجین واقع شده، رجوع به اراده یک جانبه شوهر نقص غرض است و از طرفی چون اصل رجعی بودن طلاق است می بایست گفت طلاق مزبور قابل رجوع با توافق زن و شوهر است.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

* گواهی عدم امکان سازش چیست؟

مطابق با ماده ۲۵ قانون مدنی اگر زن و شوهر متقاضی طلاق توافقی باشد می توانند طلاق توافقی را به طور مستقیم در مراکز مشاوره خانواده مطرح نمایند یا این که در خواست خود را به دادگاه خانواده تقسیم کنند که در این صورت دادگاه می بایست موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد ولی گرفتن تصمیم نهایی در زمینه طلاق در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، با دادگاه خانواده است

* هزینه ها چگونه از شوهر مطالبه می شود؟

در مواردی که زن در دادگاه ثابت نماید به امر مرد یا اجازه وی ، از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده مرد است، هزینه کرده و مرد نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات نماید، می تواند معادل آن را دریافت نماید. حال در این خصوص، در صورتی که زن به امر یا اجازه شوهرش هزینه زندگی مشترک را از مال خود پرداخته باشد و تردید در تبرعی یا عدم تبرعی بودن اقدام زوجه به میان آید در این خصوص اصل عدم تبرع جاری می شود و اثبات تبرعی بودن اقدام زن با شوهر است و در صورتی که شوهر نتواند تبرعی بودن اقدام زن را در این خصوص ثابت نماید، زوجه می تواند معادل هزینه ها را از شوهر مطالبه نماید و در صورتی که طلاق واقع شده باشد نیز مطلقه حق مطالبه و دریافت طلب خود را در این خصوص خواهد داشت و تفاوتی بین طلاق توافقی و غیر توافقی وجود ندارد و این عدم تفاوت کاملا منطقی است از آن جایی که استیفاء از مال غیر در هر دو صورت و حتی حالت ادامه زندگی با شوهر مصداق یابد.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

* اجرت المثل به چه کسی تعلق دارد؟

هم در طلاق به اراده زوج هم به درخواست زوجه هم توافقی هم در صورت ادامه زندگی مشترک زن و شوهر، به زن تعلق می گیرد اما نحله می بایست طلاق از طرف مرد ناشی و طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن نباشد

* گواهی وجود یا عدم وجود جنین چیست؟

همان طور که در ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده آمده است، ارائه گواهی پزشک وی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی و ضروری است و تنها در صورتی این شرط برقرار نیست که زن و شوهر بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

برای مشاوره طلاق با ما تماس بگیرید
۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004