وکیل اعسار در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل اعسار در مشهد

اعسار

اعسار در لغت به معنی تنگ دست و نیازمندشدن است.

اعسار>>> حکم حضوری، قابل تجدید نظر، عدم تاثیر در تامین دادن معسر، باید در هر صورت تامین بدهد غیر مالی است. در اصطلاح حقوقی نیز معنای اعسار از معنای لغوی دور نیست در اصطلاح حقوقی، اعسار به حالتی گفته می شود که فرد توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به را ندارد. بنابراین اعسار به دوگونه تقسیم می شود: یکی اعسار از هزینه دادرسی و دیگر اعسار از پرداخت محکوم به

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

اعسار از هزینه دادرسی

افراد هنگامی که برای شکایت یا طرح دعوا به دادگستری مراجعه می کنند، باید هزینه هایی را پرداخت کنند تادعوای آنها شنیده شده واقدامات لازم برای رسیدگی به آنها انجام شود. این هزینه ها متنوع اند مانند هزینه ابطال تمبر،دستمزدکارشناس،هزینه برگهای دادخواست هزینه ی اجرای قرارهاو……افرادی که توانایی پرداخت حق الوکاله وکیل را ندارند هم می توانند با استفاده از نهاد اعسار از هزینه دادرسی به صورت رایگان از خدامات وکیل استفاده کنند همان چیزی که تحت عنوان وکیل معاضدتی ودر برخی موارد کیفری،وکیل تسخیری عنوان می شود.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

ماده۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی معسر از هزینه دادرسی را کسی می داند که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود،به طور موقت قادر به تادیه این هزینه هانیست بنابراین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی،موقتی است ودرصورتی که معسر،در دعواپیروز شود ومالی به دست آورد یا بعدا مالی از او کشف شود با به طور کلی اگر دعوای اعسار او رد شود، باید هزینه دادرسی را پرداخت کند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید برای دادگاه اثبات شود. یکی از راه های اثبات این امر،استفاده از شهادت شهود است،برای اثبات اعسار از طریق شهادت، باید شهادت کتبی حداقل۲نفر از اشخاص که از وضعیت مالی مدعی اعسار آگاهی دارند به دادخواست اعسار ضمیمه شود.لازم به ذکر است که طبق تبصره الحاقی اخیر به ماده ۵۰۵قانون، افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)و هم چنین مستمری بگیران سازمان بهزیستی کشور به صرف ارائه کارت مدد جویی وگرفتن تاییدیه رسمی از آن مراجع بدون نیاز به دلایل دیگر،از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شوند

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

درخصوص مرجع صالح به رسیدگی واظهار نظر درمورد ادعای اعسار هم باید گفت اگرهنوز اصل دعوا در مرجع قضایی اقامه نشده باشد،همان دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعواست به ادعای اعسار رسیدگی کرده واظهار نظر خواهدکرد.ممکن است اعسار پس از مرحله بدوی ودر مقطع تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی عارض شود،در این حالات نیز دادگاهی که حسب مورد رای مورد تجدید نظرخواهی یا مورد فرجام خواهی را صادر کرده،برای اظهار نظر صالح خواهدبود.

 

اعسار از پرداخت محکوم به

محکوم به یعنی آنچه که محکوم در دعوای به پرداخت یا ایفای آن درحق محکوم له(پیروز)اجبار می شود. در فقه اسلامی اصل براین است که فردی که به پرداخت مالی محکوم می شود، به خاطر نداری وعسرت ونتیجتا عدم توانایی از پرداخت آن محبوس ومجازات نشود (المفلس فی امان الله..)البته باید دقت داشت که منظور از اینکه کسی مالی ندارد، این نیست که مطلقا هیچ مالی ندارد بلکه منظور مالی غیر مستثنیات دین است. مستثنیات دین به طور خلاصه،حداقل اموالی است که فرد برای زندگی درحالت نداری وتنگ دستی (اعسار)به آن نیازمند است واین حداقل را نمی توان از او دریغ کرد.طبق ماده۶ قانون نحوه اجرای

 

محکومیت های مالی مصوب۹۴

“معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی”به جز مستثنیات دین”قادر به تادیه دین خود نباشد.

تبصره:عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است” واژه دیگری نیز در ادبیات فقهی ما تحت عنوان افلاس به چشم می خوردپ که برخی حقوق دانان ما آن را ناظر به ورشکستگی می دانند.لازم به ذکر است

که اگرفردی تاجر باشد وقادر به پرداخت هزینه دادرسی یامحکوم به نباشد.نمی تواند دادخواست اعسار بدهد بلکه قانون وی راملزم به اقامه دعوای ورشکستگی کرده.چون در این مورد تساوی حقوق طلبکاران مورد توجه قانون گذار بوده اگر این اشخاص دادخواست اعسار دهند قرار رد دادخواست آنها صادر خواهدشد.
برای اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به،مدعی اعسار باید صورت جامعی از کلیه اموال خود اعم از منقول،غیر منقول،وجه نقد،حسابهای بانکی،اماناتی که نزد دیگران دارد و….به شرح مندرج درماده۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دادخواست خود ضمیمه کند.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

درمورد اعسار از پرداخت محکوم به نیز قانون اجرای محکومیت های مالی اثبات اعسار از طریق شهادت شهود را ممکن دانسته است.اگر فردی محکوم به پرداخت جزای نقدی هم شده باشد ومعسر از پرداخت آن باشد می تواند به سبب آن از پرداخت جزای نقدی معاف شود
گاهی خواسته خواهان در دعوا،مال خاصی است که عین آن مورد نظراست در این موارد محکوم نمی تواند با استناد به اعسار از تسلیم آن به محکوم له خودداری کند،مثل اینکه خواهان تقاضای رد وتسلیم خودروی پژوی خود را که توسط محکوم علیه تصرف شده را بخواهد در موردمستثنیات دین هم اگر خواسته عین معینی باشد،باز امکان استناد به اعسار وجود ندارد.
پس از آنکه خواهان در دعوا موفق به محکوم کردن خوانده شد،قانون به او این اختیار را داده که اگر محکوم به در حق او ایفا نشد،تقاضای حبس محکوم را از دادگاه بنماید دراین صورت محکوم پس از ابلاغ اجرائیه ۳۰روز مهلت دارد دعوای اعسار خود را مطرح نماید درغیراین صورت حبس خواهد شد.

مطالب اصطلاحات و واژگان مرتبط اعسار در مسائل حقوقی

۱-اعسار در لغت:اعسار از ریشه “ع.س.ر” به معنای دشواری،شدت وتنگدستی
۲-معسر:به فرد مبتلا به اعسار”معسر”گویند.
۳-حداعسار:شخص مالی بیش از نفقه خود وافراد واجب النفقه ش نداشته باشد.
۴-اعسار در قران:آیه ۲۸۰سوره بقره در این آیه به برخی احکام اعسار از جمله مهلت دادن اشاره شده است.
۵-ثبوت اعسار:اعتراف تمام یابرخی از طلبکاران-ونیز شهادت ۲مرد عادل

وکیل حقوقی در مشهد

در مورد اعسار مدیون و تقسیط تعهد وی، حق حبس زوجه

حق حبس تا آخرین پرداخت قسط از اقساط وجود خواهد داشت.

نکته: اعسار محکوم علیه از هزینه دادرسی مرحله نخستین برای همان دعوا در مراحل تجدید نظر و فرجام نیز قابل استناد است و سبب معافیت از پرداخت هزینه دادرسی می شود.

 

دعوای اعسار از هزینه دادرسی یا اعسار محکوم به

دعوای غیر مالی و هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیر مالی است.

 

رای وحدت رویه

درخواست اعسار، رسیدگی اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه امکان پذیر است.

به چه دلیل ضمان یکی از چند دین به نحو تردید موجب بطلان است؟

به جهت نامعین بودن موضوع عقد

 

نکته: مطابق ماده ۱۶ این قانون افرادی که در لیست اموال خود درایی خود را مخفی نمایند به حبس درجه ۷ محکوم می شوند . که لازم به ذکر است برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حبس درجه ۷ به معنی زندانی شدن فرد از ۳ ماه تا ۶ ماه می باشد . البته این مجازات به همراه رد شدن دادخواست اعسار فرد می باشد

نکته: اعتبار حکم اعسار در تمام مراحل دعاوی از قبیل بدوی، تجدیدنظر، فرجام شامل می شود، مگر رفع حالت اعسار او ثابت گردد.

نکته:  حکم اعسار برای یک دعوا اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح کند که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته باید مجددا درخواست اعسار بدهد.

نکته:  در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می کند حکم اعساری که نسبت به هزینه دادرسی یکی از دعوی صادر شده نسبت به بقیه دعاوی به شرط همزمانی موثر است.

نکته: اعسار فقط مختص اتباع ایرانی است و اتباع خارجی نمی توانند به اعسار استناد کنند مگر طبق قانون و بر اساس معامله متقابل باشد.

نکته: اعسار از هزینه دادرسی در مرحله بدوی در صلاحیت همان دادگاه بدوی است

نکته: اعسار از هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر و فرجام با دادگاهی که رای تجدیدنظر یا فرجام صادر کرده است

نکته: اعسار از محکوم به در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم بدوی است. (که از پرداخت محکوم به آن درخواست اعسار شود)

نکته: اگر مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر نشان دهد با توجه به ماده ۲۹ قانون اعسار محکوم له می تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری کند و او را به حبس تأدیبی از یک ماه تا ۶ ماه محکوم کند.

نکته: در دعاوی که موضوع آن وجه نقد می باشد، طلبکار می تواند بدون نیاز به اثبات ورود ضرر به خودش معادل کاهش توان خرید پول، خسارت تاخیر تادیه مطالبه کند.

نکته: فروش اموال دولتی در واحد اجرای احکام فقط به صورت مزایده انجام شد.

نکته: اگر طلبکاری برای جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد اقامه دعوا کند دادگاه می تواند محکوم علیه را علاوه بر اصل خواسته مطرح شده به‌ خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم کند.

سخن ائمه: به سبب محبت دنیا گوشها از شنیدن کر و دلها از نور بصیرت نابینا می گردند. (امام علی علیه السلام)

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل اعسار در مشهد»

  1. بازتاب: بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد - وکیل خوب حقوقی در مشهد - 09153104004

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004