شماره وکیل نفقه در مشهد

شماره وکیل نفقه در مشهد

شماره وکیل نفقه در مشهد


شماره وکیل نفقه در مشهد

 

شماره وکیل نفقه در مشهد

انواع نفقه

* انواع نفقه :

در قانون زوج علاوه بر ریاست خانواده تکلیف و وظیفه ی دیگری به عنوان پرداخت نفقه دارد که این پرداخت نفقه شامل نفقه ی زوجه ، فرزندان و خویشان و اقارب است . به محض عقد نکاح تکلیف زوج به پرداخت نفقه ی زن آغاز می شود و در صورتی که زن در تمکین مرد باشد مستحق نفقه خواهد بود .نفقه ی اولاد نیز به عهده ی پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق بر عهده ی جد پدری خواهد بود .طبق قانون نفقه ی پدر و مادر بر عهده ی اولاد است و در صورتی که ندار بوده و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی معیشت خود را فراهم سازد مستحق نفقه است .

* انواع نفقه ی زوجه :

در قانون برای زوجه دو نوع نفقه در نظر گرفته شده است : نفقه معوقه و نفقه جاریه

* نفقه معوقه

نفقه ای است که شوهر در صورت تمکین زن به وی پرداخت نکرده و به تعویق افتاده است و زن می تواند با ارائه دادخواست مطالبه نفقه ی معوقه آن را از دادگاه بخواهد .اما نفقه ی جاریه نفقه ای است که زمان پرداخت آن سپری نشده و درحال حاضر به زن تعلق می گیرد . لازم به توضیح است که تنها زن نفقه ی معوقه و جاریه دارد و اولاد و اقارب تنها نفقه ی جاریه دارند و نمی توانند نفقه ی معوقه مطالبه نمایند .

* تعریف نفقه ی زوجه :

طبق ماده ی 1106 قانون مدنی نفقه در عقد دائم بر عهده ی شوهر است و به محض عقد مرد تکلیف به پرداخت نفقه دارد .

* تعریف نفقه ی اولاد :

طبق ماده ی 1199 قانون مدنی :” نفقه ی اولاد بر عهده ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده ی مادر است .”

* تعریف نفقه ی اقارب :

طبق ماده ی 1200 قانون مدنی نفقه ی ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده ی اولاد و اولاد اولاد است . نفقه ی اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه ی استطاعت منفق .