شماره وکیل طلاق در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

شماره وکیل طلاق در مشهد

 

شماره وکیل طلاق در مشهد

 

طلاق قبل از نزدیکی

* طلاق قبل از دخول :

طلاق قبل از دخول به این معناست که علیرغم اینکه عقد نکاح بین زوجین جاری شده است اما رابطه ی زوجیت و نزدیکی اتفاق نیفتاده و زوجه همچنان باکره می باشد .حال ممکن است این حالت در دوران عقد باشد یا پس از شروع زندگی مشترک .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

* مهریه ی زن در طلاق قبل نزدیکی :

اگر در زمان عقد مهریه تعیین گردیده باشد مهرالمسمی خواهد بود بنابراین اگر زوجه در دوران عقد یا قبل از نزدیکی طلاق بگیرد نصف مهریه به وی تعلق می گیرد اما اگر مهریه مشخص نشده باشد و طلاق قبل از نزدیکی و توافق مهریه باشد زن مستحق مهر المتعه خواهد بود .طبق ماده ی ۱۰۹۲ قانون مدنی :” هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود .”

* عده ی زن در طلاق قبل از دخول :

عده طبق قانون برای زوجه ای است که نزدیکی داشته و دیگر باکره نمی باشد که باید مدتی پس از طلاق صبر نماید و سپس می تواند ازدواج کند اما زنی که باکره است عده ندارد و پس از طلاق بدون عده می تواند ازدواج نماید .

* قوانین طلاق در دوران عقد :

طلاق در دوران عقد به واسطه ی عدم نزدیکی و باکره بودن زوجه قوانینی دارد اول اینکه چون نزدیکی صورت نگرفته است مهریه ی زوجه نصف می شود و طبق قانون اگر تمام مهریه را از زوج گرفته باید مازاد را مسترد نماید و دوم اینکه به دلیل باکره بودن زوجه عده ی طلاق ندارد و می تواند مجددا ازدواج نماید .

تماس 09156024004