ارثیه زنان از ملک و زمین

وکیل تعزیرات در مشهد

وکیل تعزیرات در مشهد   تعزیرات  چيست؟ اصطلاح تعزیرات در مورد برخی از تخلفات صنفی و اقتصادی به کار میرود که سازمان تعزیرات حکومتی  وظیفه رسیدگی به تخلفات را برعهده دارد نحوه ثبت ... ادامه مطلب

وکیل دعاوی ملکی حقوقی مشهد

وکیل دعاوی ملکی حقوقی مشهد تعریف دعاوی ملکی و اقسام آن دعاوی ملکی آن دسته از دعاوی است که موضوع آن‌ها مربوط به املاک است. دعاوی ملکی می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد. برای ... ادامه مطلب

خصوصیات و اقتضائات فضاي سایبر

ماهیت عام جهانی اگرچه فضاي سایبر در قلمرو حاکمیت دولت و کشور خاصی نیست و هیچ دولتی نمی تواند ادعاي حاکمیت مطلق بر آن را داشته باشد، اما نهایتاً در حاکمیت جامعۀ جهانی ... ادامه مطلب
ارثیه زنان از ملک و زمین

وکیل فضای سایبري مشهد

وکیل فضای سایبري مشهد با توجه به رشد روزافزون نرخ استفاده حاکمیتی میان اعم از مدنی و کیفري است. بدیهی رشد فناوري، روزانه دستخوش تغییر ندارد، لذا فرد بزهکار، با برآورد دستاوردارتکاب جرم ... ادامه مطلب