لیست شوراهای حل اختلاف مشهد

شورای حل اختلاف در مشهد

* مختصری مفید از قوانین شورای حل اختلاف >>>

* قانون شوراهای حل اختلاف:

ماده ۱) به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار (شورا) نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر دراین قانون تشکیل می ‏گردد .

ماده ۲) شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می ‏گردد .

ماده ۳) هر شورا دارای رئیس ، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی‏ البدل است و در صورت نیاز می‏تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد.

ماده ۴) در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می ‏شوند ، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می ‏نمایند .

ماده ۶) اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند :

الف/ متدین به اسلام

ب/ تابعیت ایران

پ / التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه

ت / حسن شهرت

ث / عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان

ج / حداقل ٣٠سال سن تمام

چ / کارت پایان‌خدمت

ح / حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل و در شورای روستا سواد خواندن

خ / متأهل بودن

د / سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت ۶ماه

ذ / نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری

ماده ۷) قضات ، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ حق عضویت در شورا را ندارند .

ماده ۸) در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏ نمایند:

الف) کلیه امور مدنی و حقوقی

ب) کلیه جرائم قابل گذشت

پ) جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

ماده ۹) در مـوارد زیر ، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏ نماید:

الف / دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ٢٠٠میلیون ریال

ب / تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌ جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ / دعاوی تعدیل اجاره‌بها

ت / صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث / ادعای اعسار از پرداخت محکوم ‏به

ج / دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب ٢٠میلیون تومان.

چ / تأمین دلیل

ح / جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه ٨ باشد .

* آدرس و شماره تماس شعبات شوراهای حل اختلاف مشهد >>>

لیست شعبات شوراهای حل اختلاف مشهد با آدرس و شماره تلفن آن ها مورد بررسی قرار گرفته که به شرح ذیل است؛

* لیست شعب شورای حل اختلاف مشهد همراه آدرس و شماره تلفن :

+ ۱) شورای حل اختلاف مجتمع شماره “یک” مشهد

آدرس: مشهد، میدان شهدا ، روبروی عبادی ۸
شماره تلفن: ۳۲۲۳۴۲۷۰

+ ۲) شورای حل اختلاف مجتمع شماره “دو” مشهد

آدرس: بلوار شهید قرنی ، نبش قرنی ۳۱
شماره تلفن : ۳۷۲۴۴۶۵۸

+ ۳) شورای حل اختلاف مجتمع شماره “سه” مشهد

آدرس: بلوار شهید قرنی ، نبش قرنی ٢٢و٢۴
شماره تلفن : ۳۷۲۵۷۸۰۴

+ ۴) شورای حل اختلاف مجتمع شماره “چهار” مشهد

آدرس: وکیل آباد، بولوار کوثر ، کوثر ۱۵
شماره تلفن: ۳۸۸۲۴۵۵۲

 

+ ۵) شورای حل اختلاف مجتمع شماره “پنج” مشهد

آدرس: انتهای ٢٠متری طلاب ، میدان میرزا کوچک خان
شماره تلفن: ۳۲۵۶۲۲۷۰

+ شورای حل اختلاف مجتمع شهید “رجایی” مشهد

آدرس: خیابان کوهسنگی ، فلکه الندشت
شماره تلفن: ۳۸۴۶۰۳۷۰

 

+ شورای حل اختلاف مجتمع “ثامن” مشهد

آدرس: خیابان نواب صفوی
شماره تلفن: ۳۶۸۱۰۷۰

 

+ شورای حل اختلاف “کمیته امداد” امام خمینی مشهد

آدرس: بلوار مدرس ، کمیته امداد امام خمینی
شماره تلفن: ۳۲۲۳۸۷۷۰

 

+ شورای حل اختلاف مجتمع قضایی “امام خمینی” مشهد

آدرس: بلوار مدرس ، مجتمع قضایی امام خمینی(ره)
شماره تلفن: ۳۲۲۲۲۱۵۱

 

+ شورای حل اختلاف “زندان” مشهد

آدرس: بلوار وکیل آباد ، زندان مرکزی مشهد
شماره تلفن: ۳۸۶۷۹۰۱۱

 

+ شورای حل اختلاف مجتمع “بهشتی” مشهد

آدرس: کوی رضائیه ، بلوار امت
شماره تلفن: ۳۶۸۵۰۰۵

+ شورای حل اختلاف مجتمع شهید “مطهری” مشهد

آدرس: بلوار شفا، شفا ٣٠
شماره تلفن: ۳۷۵۲۷۵۳۱

 

+ شورای حل اختلاف مجتمع “کامیاب” مشهد

آدرس: بلوار وکیل آباد ، وکیل آباد ۴٣
شماره تلفن: ۳۸۶۸۰۸۰۲

 

+ شورای حل اختلاف مجتمع “بهداشت” مشهد

آدرس: بلوار مدرس، مدرس ۲
شماره تلفن : ٣٨۵٩۵١٩۵

 

* جهت آشنایی با شوراهای حل اختلاف مشهد و شماره تلفن های شوراهای حل اختلاف مشهد و آدرس شوراهای حل اختلاف مشهد و صلاحیت شوراهای حل اختلاف مشهد با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.