مال مشاع در چه شرایطی فروخته می شود؟

فروش مال مشاع

نحوه فروش مال مشاع

مالک یا مالکینی که تقاضای افراز و یا تقسیم ملک مشاع را داشته باشند، میتوانند تقاضای افراز خود را به اداره ثبت محل تقدیم کنند. اداره ثبت بعد از بررسی پرونده در صورتی که ملک را قابل افراز نداند. رییس اداره ثبت محل گواهی عدم افراز را صادر می کند.

چگونه مال مشاع را بفروشيم؟

بعد از صدور وقطعیت گواهی افراز توسط رییس اداره ثبت گواهی محل، مالک و یا مالکین می توانند به دادگاه مراجعه و داد خواست فروش مال مشاع بدهند.
بعد از صدور رای بر فروش مال مشاع توسط دادگاه، پرونده به اجرای احکام دادگستری ارجاع داده میشود. سپس ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شده وبه مزایده می رود و پس از طی این مراحل ملک به فروش می رسد.

 

تماس 09156024004