بهترین وکیل حکم اجرائیه در مشهد

وکیل امور ثبتی در مشهد

وکیل حکم اجرائیه در مشهد

موارد ابطال حکم اجرائیه: 1- اگر دستور موقت مبنی صدور اجراییه باشد، خوانده می تواند ابطال اجراییه دستور موقت را بخواهد، به این صورت که هرگاه خواهان تا مدت ده روز از صدور ... ادامه مطلب