بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

تخلفات انتظامی قضات

تخلفات انتظامی قضات به موجب اصل 164قانون اساسی نمی توان قاضی را از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه وثبوت جرم یاتخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یادائم منفصل کرد.این اصل ... ادامه مطلب
بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد   ولایت قهری   ولایت درلغت به معنای حکومت کردن وتسلط پیداکردن است وقهری به معنای جبری واضطراری.ولی قهری یاهمان سرپرست قانونی در واقع پدر وجدپدری هستند ... ادامه مطلب