بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد   ولایت قهری   ولایت درلغت به معنای حکومت کردن وتسلط پیداکردن است وقهری به معنای جبری واضطراری.ولی قهری یاهمان سرپرست قانونی در واقع پدر وجدپدری هستند ... ادامه مطلب