تصرف عدوانی در مشهد

Placeholder

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی تصرف تصرف از معانی حقوق مدنی و عبارت است از این که مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم ... ادامه مطلب