رشوه خواری

وکیل رشوه در مشهد

رشوه خواری

رشوه خواری تعاریف مختلفی دارد . تعاریف زیر مشهور ترین آنهاست: مالي را که به قاضی پرداخت مي‌شود تا حکم را به نفع صاحب مال تغيير دهد رشوه مي‌گويند . رشوه مال بذل شده به قاضى جهت حکم‌ به نفع صاحب ... ادامه مطلب