روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم

مشاوره رایگان در مورد زنا

روابط نامشروع ؛ چند نکته ی مهم

روابط نامشروع ؛ چند نکته ی مهم   روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط امشروع ... ادامه مطلب