مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ( شرکت ها): ارتکاب جرم از طرف تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم تحقق ارکان مادی و معنوی آن جرم است؛ لکن همان‌گونه که می‌دانیم، اشخاص حقوقی وجود ... ادامه مطلب