وکالتنامه چیست

Placeholder

وکیل و وکالتنامه

وکیل و وکالتنامه  وکیل و وکالتنامه ؛ اختیارات ضمنی بعضی از اختیارات به صورت ضمنی به وکیل داده میشود. بنابراین وکالت نه تنها نسبت به آنچه صراحتا در وکالتنامه درج شده بلکه نسبت به اعمالی ... ادامه مطلب