وکیل خوب اعاده حیثیت

وکیل خوب اعاده حیثیت

وکیل خوب اعاده حیثیت

وکیل خوب اعاده حیثیت      توهین به اشخاص عادی واژه‌ی توهین از ریشه وهن است که در فرهنگ عمید، سست کردن، ضعیف کردن و خوار و خفیف شمردن معنا شده است. در ... ادامه مطلب