تغییر نام و نام خانوادگی – مشاوره با بهترین وکیل مشهد

تغییر نام و نام خانوادگی

تغییر نام و نام خانوادگی یکی از مورادی است که توجه بسیاری از افراد در جامعه را به خود جلب کرده است.

هر شخصی با نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه و اسناد ثبت احوال از دیگران تمییز پیدا می کند.

از این رو می توان این موضوعات را تحت عنوان ممیزات اشخاص شناخت.

نام در معنای عام ان که یکی از ممیزات شخص است طبق قانون ثبت احوال از دو جزء ترکیب می شود:

نام شخصی یا نام کوچک که به آن به اختصار نام میگویند و نام خانوادگی.

طبق قانون ثبت احوال هرشخصی باید دارای نام و نام خانوادگی باشد. در مورد نام کوچک، انتخاب با اعلام کننده ولادت است

و در مورد نام خانوادگی، قانون ثبت احوال مقرر میدارد: (نام خانوادگی فرزند همان  نام خانوادگی پدر خواهد بود

اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد.

فرزندان کبیر میتوانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب کنند.) ( تبصره ماده ۴۱)

 

(بهترین وکیل دعاوی ثبت احوال در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

در این نوشتار قصد بررسی تغییر نام و موارد پیرامون آن را به طور خلاصه داریم:

با توجه به اینکه افراد در جامعه با نام و نام خانوداگی شناخته میشوند و روابط حقوقی

خود اعم از مالی و غیر مالی با دیگران نیز با همین ممیزه تشخیص و تمییز داده میشود،

تغییز نام و یا نام خانوداگی ممکن است به روابط حقوقی دیگران با شخص مزبور خدشه وارد کرده

و موجب زیان دیگران گردد. بنابراین طبیعی است که تغییر نام یا نام خانوادگی امری استثنایی

قلمداد شده و در آن سخت گیری هایی به عمل اید و فقط در مواردی خاص اجازه داده شود.

این موارد خاص در مقررات ثبت احوال پیش بینی شده. (بهترین وکیل حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

تغییر نام کوچک:

طبق دستور العمل نام (انتخاب، تغییر نام، حذف کلمات زائد از اسامی و اصلاح غلط های املایی)

مصوب ۱۳۸۸ شورای عالی ثبت احوال و با استناد به مواد ۳ و ۲۰ قانون ثبت احوال،

مواردی که تغییر نام کوچک مجاز شمرده شده به شرح زیر است:

۱- نام هایی که در تعارض با ارزش ها و اعتقادات اسلامی یا ملی است، مانند نمرود ، اهریمن ، ضحاک و ..

۲-نام های مرکب نا مناسب یا مهجور که عرفا یک نام محسوب نمیشوند مانند شهره معروف به ثریا

۳- عنوان (عناوین) که عبارت است از واژه یا واژه هایی که مقام یا منصب یا میزان تحصیلات کسی را نشان می دهد، مانند شهردار، فرماندار، دکتر ، وکیل و …

۴- لقب (القاب) عبارتست از اسم یا صفت که معمولا برای بزرگداشت به نام کسی اضافه می کنند یا به جای نام او بکار می برند. مانند:امین الدوله، ملک الدوله، حاجیه سلطان و حاجی آقا.

 

وکیل حرفه ای دعاوی در کشور ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۵- نام های نامناسب:

۱-۵- نامه هایی که فاقد ویژگی نام و معنای مناسب باشند. مانند: آفت، عذاب.

۲-۵- نام هایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش های انسانی و منزلت اجتماعی است. مانند: چاکر، افسرده.

۳-۵- نمونه نام های قابل تغییر عبارتند از اسامی مندرج در دو جلد مجموعه نام های تغییر یافته ( به تفکیک دختر و پسر) که ضمیمه این دستور العمل می باشد (ضمیمه های شماره ۱ و ۲ ). سایر نمونه نام های قابل تغییر توسط معاونت حقوقی و سجلی تهیه و ارسال خواهد شد.

۶- نام های مغایر با جنس. مانند: آرش برای دختر و نسرین برای پسر و …

۷- نام کسانی که به موجب تبصره ۶ ماده ۲۰ ق.ث.ا با تائید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف شده باشند.

۸- کسانی که به موجب قانون تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را کسب می نمایند.

۹- نام افراد همنام در خانواده:

مانند: برادر با برادر، پدر با پسر، خواهر با خواهر، مادر با دختر.

۱۰- تغییر نام اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی با رعایت اصول کلی این دستور العمل تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است

طبق ماده ۳ قانون ثبت احوال و تصریح دستور العمل نام مصوب ۱۳۸۸، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر نام و تصمیم گیری در این خصوص هیئت حل اختلاف است که در هریک از ادارات ثبت احوال تشکیل شده است.

وکیل حرفه ای دعاوی در کشور ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

البته طبق یک رای وحدت رویه که در پرونده ی تغییر نامی صاده شده بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال که مقرر میدارد:

(۴-ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع) ناظر به اعطای اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است

بنابر این رای وحدت رویه که از انتقاد حقوقدانان مصون نمانده، اگر هدف از تغییر نام، تغییر نام های ممنوع باشد، در صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در ثبت احوال خواهد بود و اگر  تغییر نام به این منظور نباشد در صلاحیت محاکم دادگستری است. (وکیل حرفه ای حقوقی و کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

لازم به ذکر است که اگر در ثبت جنس صاحب سند اشتباه رخ داده باشد، اصلاح این اتباه در صلاحیت  هیئت حل اختلاف بوده و اگر اشتباه در ثبت جنس نبوده بلکه تغییر نام از مذکر به مونث یا بالعکس ناشی از تغییر جنسیت باشد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری خواهد بود.

وکیل حقوقی در مشهد

تغییر نام خانوادگی

به موجب ماد ۴۰ قانون ثبت احوال ( تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال خواهد بود.)

در ماده ۱۳ دستور العمل شورای عالی ثبت احوال مورخ ۱۳۸۰ موارد مجاز تغییر نام خانوادگی امده است:

(۱- نام خانوادگی از واژه های نا مناسب باشد، مانند پالانی، بیچاره، گدا و …

۲- نام خانوادگی بیش ازدوکلمه باشد , مانند : خنجری برار عزیزی , فلاح ناگزیر لنگرودی , قره خانی علی آبادی , امیری پور مقدم و نظایر آن . تبصره:کلماتی که به (یاء نسبت) به صورت مفرد یا جمع ختم شوند یک کلمه محسوب می شوند , مانند : حسینی , حسینیان وغیره .

۳- نام خانوادگی از واژه های خارجی یا با آن ترکیب شده باشد , مانند: علی اف , چارلتون , جانسون و غیره

۴- نام خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد. مانند: بی دین، شیطان پرست، شاه پرست و نظایر آن .

۵- نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد , مانند : سرهنگ , خان , مهندس و …

۶- نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.

وکیل حرفه ای دعاوی در کشور ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

۷- هرگاه محکومیت جزایی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و

داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد.

(ارایه رونوشت مصدق دادنامه قطعی، الزامی است) – محکومیت موثر کیفری عبارت است

از محکومیت به حد، محکومیت به قطع یا نقص عضو، محکومیت به مجازات

حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی، محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر،

سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات

(جرمهای عمدی مشابه نظیر سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و خیانت در امانت).

۸- هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدری، فرزند، برادر،

خواهر و عمو باشد. تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر

پس از فوت پدر طفل با وی مزاوجت می نماید با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است

برای تغییر نام خانوادگی میتوان به کلیه ادارات ثبت احوال مراجعه کرد،

این امر با تصویب ریاست سازمان ثبت احوال کشور انجام میشود و افراد پس از رسیدن

به سن قانونی فقط یک بار میتوانند دنام خانوادگی را تغییر دهند. البته رییس سازمان ثبت احوال میتواند

با رعایت مقررات با تقاضای تغییر نام خانوادگی برای بار دوم موافقت کند.

وکیل حرفه ای دعاوی در کشور ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تعاریف:

نام: نام کلمه یا اصطلاحی است برای شناسایی هرچیزی و لزوماً برای یک شی واحد نیست و ممکن است به هویت و شناسایی دسته‌ای از اشیاء اشاره داشته‌باشد.

نام خانوادگی: نام خانوادگی، نام فامیل، شهرت، فامیلی بخشی از نام یک شخص است که تعلق فرد را به یک خانواده بیان می‌کند

اسناد سجلی : همان شناسنامه، کارت شناسایی ، کارت ملی و …

 

(حرفه ای ترین وکیل حقوقی در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج
تماس 09156024004