شماره تلفن وکیل مهریه در مشهد

شماره تلفن وکیل مهریه در مشهد

شماره تلفن وکیل مهریه در مشهد


شماره تلفن وکیل مهریه در مشهد

 

چگونگی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

در خصوص چگونگی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه یا نماینده قانونی وی، با همراه داشتن اصل سند ازدواج و مدارک شناسایی، به دفترخانه ای که سند ازدواج در آن تنظیم شده است مراجعه، تقاضای صدور اجراییه نسبت به مهریه مطرح می نماید.

سردفتر پس از احراز هویت تقاضاکننده و صلاحیت او برای درخواست اجرا، اجراییه را که شامل موارد اجراست تهیه ، امضا و به اداره ثبت ارسال می کند.

سردفتر موظف است پس از صدور اجراییه، مراتب را به آخرین نشانی زوج از طریق پست سفارشی ارسال و به اطلاع زوج برساند.

برگه های اجراییه به پیوست قبض سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه و ادامه عملیات اجرایی به ثبت محل تحویل می دهد.

درصورتی که ظرف ده روز، زوج نسبت به پرداخت مهریه اقدامی ننماید، زوجه می تواند نسبت به مسدود کردن حساب های زوج و اموال وی (غیر از مستثنیات دین) اقدام نماید.

مهم ترین مزیت های مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری با تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و طی مراحل مختلف و گوناگون انجام گرفته تا درنهایت به مرحله اجرای حکم برسد، لیکن مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به صرف تقاضای ذی نفع یا نماینده قانونی وی از دفتر ازدواج مربوطه شروع و عملیات اجرایی تا وصول کامل مهریه ادامه می یابد.
از طریق مراجعه به اجرای ثبت با استناد به ماده 17 قانون گذرنامه ، امکان ممنوع الخروج شدن زوج در کمترین زمان ممکن امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۵۱

دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسنادو متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.

صدور اجراییه با درخواست ذی نفع یا از طرف وکیل او به صورت کتبی انجام خواهد گرفت . پیوست نمودن وکالت نامه وکیل به درخواست اجرا ،به منظور احراز سمت درخواست کننده، لازم و ضروری است.

حسب بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه کشور، درخصوص اسناد لازم اجرا و علی الخصوص مهریه که در سند نکاحیه ثبت می شود ، زوجه موظف است ابتدا به اجرای ثبت مراجعه و پس از گذشت شش ماه از تاریخ درخواست اجراییه ، چنانچه محکوم به ، وصول نگردید می تواند برای اقامه دعوای حقوقی به دادگستری مراجعه نماید.

بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته است:

ب – مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲- چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.
تبصره۳- چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲) معاف خواهد بود.»
ماده 27 ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده 21 این آئین‌نامه

تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند ،در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را، از اموال متعهد بازداشت می‌کند.
زوجه می تواند درخواست توقیف اموال زوج را مطرح و مامور اجرا موظف است ، معادل موضوع اجراییه از اموال زوج بازداشت نماید. اگر مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه و بیش از میزان موضوع اجراییه باشد ، تمام آن بازداشت و سپس توسط کارشناس خبره ارزیابی می شود.

نکته خیلی مهم

در صورتی که زوج اقامت گاه خود را تغییر دهد ، باید سریعا مراتب رابه طور کتبی به دفتر ازدواج اعلام نماید ، زیرا تمام مکاتبات و اجراییه به آدرس قید شده در سند ازدواج ارسال و ابلاغ خواهد شد.

بعد از صدور اجراییه ، زوج می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ، دین خود را که در سند ازدواج ذکر شده است را پرداخت کند ویا با موافقت زوجه ترتیبی برای پرداخت دین مشخص کند، در غیر این صورت باید صورت جامع اموال و دارایی های خود را اعلام نماید و اگر چنانچه مالی ندارد صراحتا اعلام نماید.

ماده 63 آین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت
می‌کند، ممنوع است.

اموالی که قابل بازداشت نیستند، عبارتند از قبیل مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واحب النفقه او ، لباس ، آذوقه ، ابزار کار … غیر قابل توقیف هستند .

مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند ممنوع است .

کتاب و رساله و مقالات نیز قابل بازداشت و مزایده نیستند.

هزینه های قابل مطالبه در اجرا

مثل حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ، هزینه های دستمزد کارشناسان ، نشر آگهی و.. که پس از فروش مال یا وصول طلب به موجب همان اجراییه وصول خواهد شد .

در کلیه پرونده های اجرایی مستند به ماده 131 قانون ثبت پس از ابلاغ اجراییه ، حق الاجرا وصول می شود.

چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن به هرعلت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود ، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود .

اگر زوجین به هر دلیلی به توافق رسیده و زوجه درخواست ختم عملیات اجرایی را مطرح نماید ، مستند به ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی ،از پرداخت حق الاجرا معاف خواهند شد.

ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی مصوب 1366

چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجراء شدن )‌اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع‌قضائی) به هر علت از ادامه

عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.

حکم این ماده به پرونده‌های اجرائی سابق که مختومه شده‌اند و نیم‌عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می‌یابد.

آدرس وکیل پایه یک دادگستری در مشهدانواع مهریهبهترین طلاق توافقیبهترین وکیل طلاق توافقیبهترین وکیل طلاق توافقی در مشهدبهترین وکیل طلاق توافقی مشهدبهترین وکیل مهریهبهترین وکیل مهریه در مشهدبهترین وکیل مهریه در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهدبهترین وکیل مهریه در مشهد،آدرس وکیل پایه یک دادگستری در مشهدبهترین وکیل مهریه درمشهدحق الوکاله مطالبه مهریهحق الوکاله مطالبه مهریه در مشهدحق الوکاله مهریهحق الوکاله مهریه در مشهدروش مطالبه مهریهشماره تلفن وکیل مهریه در مشهدشماره وکیل مهریهشماره وکیل مهریه در مشهدشماره وکیل مهریه مشهدطلاق توافقی 5 روزهطلاق توافقی فوری در مشهدمشاوره با وکیل مهریه در مشهدموسسه طلاق توافقی در مشهدوکیل اعسار مهریه مشهدوکیل اقا طلاق توافقی در مشهدوکیل برای مهریه در مشهدوکیل پایه یک دادگستری در مشهدوکیل خانم طلاق توافقی در مشهدوکیل خوب در مشهدوکیل خوب مهریه در مشهدوکیل در مشهدوکیل طلاق توافقی در 10 روزوکیل طلاق توافقی در مشهدوکیل مهریه در مشهدوکیل مهریه مشهد