مشاوره با وکیل خوب در مشهد


مشاوره با وکیل خوب در مشهد

 

متلک پرانی جرم است نه تفریح

متلک پرانی واژه ای است که در عرف به عملی اطلاق می شود که در آن فردی، به نوعی مزاحم نوامیس مرده شده و ایجاد مزاحمت و توهین برای او کند. این عمل به عنوان یکی از جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص در فصل هفدم از قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم علیه اشخاص توضیح آن خواهد آمد جرم انگاری شده و مجازات برای آن تعیین شده است.

وکیل کیفری در مشهد

متلک پرانی را باید نوعی توهین به حساب آورد. در قانون مجازات اسلامی در بخس تعزیرات مضوب ۱۳۷۵، توهینبه اعتبارات مختلف جرم انگاری شده و مجازات های خفیف یا شدیدی برای هر کدام از آن ها در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال توهین به اعتبار شغل مخاطب یا توهین به اعتبار مقدس بودن فرد مورد توهین و …. . که یکی از این تقسیم بندی ها توهین به اعتبار جنسیت مخاطب توهین است در این مورد مجازات توهین تشدید می شود.

 

در مورد بحث ما یعنی متلک پرانی، یک ماده به صورت کلی در بخش تعزیرات قانون مجازات یا عباراتی کلی و فراگیردسته ای از اعمال را نسبت به زنان و اطفال را جرم دانسته و مجازات را به نوعی تشدید کرده است. در ماده ۶۱۹ قانون مجازات بخش تعزیرات می خوانیم : ” هر کس در اماکن عمومی یا معابر ، معترض یا مزاحم زنان یا اطفال شودو با الفاظ و حرکات خلاف شئون و حیثیت به آن ها توهین نماید به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.”
در مورد جرایم مذکور در ماده باید گفت که این ماده مرتکب را محدود به قشر خاصینکرده و می توان استنباط کرد که هر کسی حتی زنان هم می توانند مرتکب این جرم شوند، طبق نظریه ای مشورتی، محرم بودن مرتکب این عمل، مانع وقوع این جرم می شود اما به نظر یکی از حقوق دانان این موضوع اگر صدق عنوان توهین نماید نباید مانع تحقق این جرم از سودی محارم بزه دیده شود. متلک گفتن معمولا از طریق به کار بردن الفاظ است اما محدود به به این نیست و به تصریح ماده ممکن است با عمل همراه باشد و مشمول این ماده شود.

 

مشاوره با وکیل خوب در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

جرم مذکور در این ماده باید در “اماکن عمومی یا معابر” اتفاق بیفتد. منظور از اماکن عمومی اماکنی هستند که ورود و تردد مردم یا گروه خاصی از آن ها در آنجا مجاز باشد، مثل دانشگاه، سینما، فروشگاه و …منظور از معابر نیز محل عبور عمومی از قبیل خیابان ، کوچه و … است.
گفته شد که مجازات جرم مذکور به نوعی تشدید یافته چرا که مجازات توهین ساده در ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی است در حالیکه مجازات این جرم در ماده ۶۱۹ هم حبس و هم شلاق است. همچنین این جرم در زمره ی جرایم قابل برگشتدانسته نشده بنا بر این حتی اگر فرد مورد هدف این عمل از مرتکب گذشت نماید با هم مجازات مذکور در ماده بر او قابل اعمال است. البته طبق قواعد عمومی ممکن است این امر موجی تخفیفی در مجازات باشد.

 

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴