نمونه دادخواست طلاق توافقی

 شکواییه شکایت علیه پزشک

نمونه دادخواست طلاق توافقی

در دادخواست برای طلاق توافقی، قسمت خواسته و منضمات می‌تواند به شکل زیر باشد:

خواسته:

  1. توافق برای طلاق: در این قسمت، طلاق به صورت توافقی بین زوجین ذکر می‌شود. ممکن است این بخش شامل اظهار نیت زوجین برای پایان دادن به ازدواج خود به صورت توافقی باشد.

منضمات:

  1. اسناد شناسایی: شامل اسنادی مانند شناسنامه، کارت ملی و شناسایی دیگر زوجین است که اثبات هویت آن‌ها را ارائه می‌دهد.
  2. سند ازدواج: شامل مدارک مربوط به ازدواج، از جمله شهادت ازدواج یا سند ازدواج رسمی است که نشان دهنده ازدواج زوجین است.
  3. مدارک دیگر: ممکن است به منظور اثبات صحت و اعتبار دادخواست و طلاق توافقی، مدارک دیگری مانند رای حکم طلاق یا تاییدیه‌های دیگری نیز ارائه شود.

در کل، در دادخواست برای طلاق توافقی، باید اطلاعات کافی و مدارک لازم برای ثبت این طلاق به صورت توافقی ارائه شود تا فرایند ثبت و انجام طلاق به صورت مطمئن و قانونی انجام شود

متن دادخواست طلاق توافقی

ریاست محترم دادگاه های خانواده مشهد با سلام احتراما اینجانبان بر طبق کپی مصدق عقدنامه پیوست از مورخ در عقد نکاح دائم یکدیگر هستیم که به دلیل عدم تفاهم اخلاقی تمایل به جدایی و طلاق داریم. لذا از محضر محترمتان صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مورد استدعاست.

متن دادخواست طلاق توافقی با عنوان کردن موضوع حضانت و مهریه

ریاست محترم دادگاه های خانواده مشهد

با سلام

احتراما به استحضار می رساند که اینجانبان بر طبق سند نکاحیه شماره…. دفتر خانه…. ………… در عقد نکاح دائم یکدیگر هستیم ولی به دلیل اختلافات فی مابین از دادگاه تقاضای طلاق توافقی داریم و در این راستا از کل مهریه که………..سکه بهار آزادی است ……… سکه در قبال طلاق از جانب زوجه بذل می شود و زوج قبول بذل دارد و ………. سکه باقی مانده به صورت ماهانه …….. سکه پرداخت می‌گردد.

فرزند مشترک …………. ساله در حضانت مادر (زوجه) است و نفقه ایشان ماهانه ………… برعهده زوج است. جهیزیه زوجه تا قبل از اجرای صیغه طلاق مسترد خواهد شد. زوجین دیگر ادعایی نسبت به هم ندارند لذا صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مورد استدعاست. امضاء

نمونه دادخواست طلاق به صورت توافقی به داشتن حق طلاق خانم از سمت آقا

ریاست محترم مجتمع قضایی ………

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند:

زوجین بر طبق عقد نامه …. مورخ …. در عقد نکاح دائم  یکدیگر هستند. در مورخ …. به موجب سند رسمی وکالت شماره …. دفترخانه …. مشهد، زوج  به زوجه، وکالت در طلاق با وکالت در قبول بذل داده است، که به جهت اعمال طلاق، زوجه اینجانب … را به عنوان وکیل با واسطه شوهر انتخاب کرده است که به وکالت از طرف زوج دادخواست امضاء می‌شود

و اینجانب …. به عنوان وکیل زوجه به همراه وکیل مع الواسطه زوج از محضر محترم دادگاه صدور حکم طلاق توافقی (گواهی عدم سازش) تقاضا می‌شود.

امضاء

نمونه توافق‌نامه طلاق به صورت توافقی

متن توافق نامه طلاق توافقی را ارائه نماییم که به شرح زیر است:

در تاریخ …..زوج و زوجه در دفتر وکالت ………….. وکیل پایه یک دادگستری حضور دارند.

مذاکرات فی مابین در خصوص سازش و انصراف از طلاق موثر واقع نشد. طرفین اصرار به طلاق توافقی داشته، لذا توافق نامه طلاق توافقی به شرح ذیل تنظیم می‌گردد:

توافق نامه طلاق توافقی ذیل فی ما بین خانم ………… فرزند ……………. صادره از ……………… به شماره شناسنامه…………… به شماره ملی ……………. و آقای ……………. فرزند …………….  صادره از ……………. به شماره شناسنامه ………….. به شماره ملی ………….. تنظیم گردیده است و طرفین نسبت به مفاد و بندهای ذیل در راستای مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی توافق و رضایت خود را اعلام می نمایند.

مهریه زوجه:

مهریه زوجه تعداد …… سکه بهار آزادی / مبلغ …………….. وجه نقد به نرخ روز است که زوجه اقرار به بذل …….. تعداد / مبلغ در قبال طلاق نموده  و زوج نیز قبول بذل می نماید که مبلغ …………. به عنوان پیش پرداخت در دفتر ازدواج و طلاق و ما بقی به میزان …………. به صورت هر ماه به شماره حساب ……………… واریز گردد.

حضانت و ملاقات با فرزندان:

حضانت فرزند ……… ساله مشترک به نام ……….. به عهده ………… باشد ولی حق ملاقات با فرزند برای ………… محفوظ بوده و ………… نیز متعهد می گردد هر هفته به میزان …….. ساعت/ روز ترتیبات ملاقات با فرزند را در محل ………….. به عمل آورد و پدر موظف است هر ماه مبلغ ………….. را بابت نفقه فرزند/ فرزندان مشترک به شماره کارت ……………. پرداخت نماید و هر سال …….. درصد به مبلغ آن اضافه خواهد شد.

نفقه زوجه:

مبلغ ………….. طبق حکم پرونده شماره ……….. به زوجه پرداخت می شود/ نفقه را دریافت نموده است و در این خصوص ادعایی ندارد. اجرت المثل زوجه: مبلغ ………….. بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زن پرداخت شده است/ در دفترخانه دریافت می کند/ هیچ ادعای نسبت به اجرت المثل ندارد.

جهیزیه زوجه:

مسترد شده است/ زوجه جهیزیه خود را مسترد می نماید/ در خصوص جهیزیه هیچ گونه ادعایی ندارد. این توافقنامه در یک نسخه تنظیم و طرفین با امضاء در ذیل آن در حضور شهود کلیه مفاد و مندرجات این توافقنامه را قبول نمودند.

تماس 09156024004