مجازات استفاده از سلاح سرد

ملک مشاع و مجازات فروش آن 

مجازات استفاده از سلاح سرد
آیا استفاده از سلاح سرد جرم است؟ مجازات استفاده از سلاح سرد چیست؟ شرایط قانونی استفاده از سلاح سرد چیست؟ برای استفاده از سلاح سرد چه مجوزی لازم است؟ وظیفه وکیل بر اساس استفاده از سلاح سرد چیست؟ مهمترین وضعیت استفاده از سلاح سرد چیست؟ نظر قانونی در مورد استفاده از سلاح سرد چیست؟ کدام موسسه تصمیم به استفاده از سلاح سرد گرفت؟ آیا استفاده از سلاح سرد در قوانین گنجانده شده است؟ آیا استفاده از سلاح سرد اجرا می شود؟
استفاده از سلاح سرد یکی از جرایمی است که در قانون جزایی به آن رسیدگی شده است. در واقع وقتی اصطلاحی در بخش کیفری بررسی می‌شود، به این معناست که این اصطلاح یا اساساً جرم است یا ارتباط نزدیکی با اصطلاح جرم و مجازات دارد. بنابراین می توان چنین فرض کرد که قانون استفاده از سلاح سرد را نوعی جرم می داند و کاملاً می توان چنین فرض کرد که مجازات جداگانه ای نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
با این حال، ابهاماتی در مورد استفاده از سلاح های سرد در مقابل استفاده از سلاح گرم وجود دارد. البته اسلحه های گم شده به راحتی قابل شناسایی و تصمیم گیری هستند. به نوعی همه افراد جامعه و قانونگذاران می توانند بگویند که سلاح گرم به راحتی قابل شناسایی است. اما سلاح سرد مفهومی نیست که به راحتی قابل تعریف باشد. طبق تعریف قانون به هر سلاحی که شعله، حرارت و گرما تولید نکند، سلاح سرد می گویند. بر این اساس وسایلی مانند شوکر، قمه، پنجه بوکس را می توان جزو سلاح سرد به حساب آورد. اما آیا چاقوی آشپزخانه نیز یک سلاح سرد محسوب می شود؟ یا یک تکه چوب یا یک تکه سنگ؟ اینها نشان دهنده استفاده از سلاح است

استفاده از سلاح سرد و مجازات آن در قانون
به طور کلی استفاده از سلاح سرد در دعوا و درگیری یکی از بدترین شیوه های فرهنگی است. اما در جامعه به نظر می رسد که مردم در هر دعوا از سلاح سرد استفاده می کنند. مثلاً در یک تصادف جاده ای ساده، طرفین با زنجیر چرخ یا قفل فرمان کشته می شوند. بنابراین در چنین شرایطی زنجیر چرخ و قفل فرمان به عنوان سلاح سرد محسوب می شوند.
مشکل اینجاست که استفاده از وسیله ای را می توان با عنوان سلاح سرد با اثبات همزمان سه جنبه مادی، معنوی و قانونی جرم تلقی کرد. مؤلفه مادی بر تأثیرات منفی و قابل اثبات کنش متمرکز است. به عنوان مثال، قفل فرمان تا زمانی که تحت عملکرد اصلی تعریف شده قرار گیرد، وسیله مفیدی است. اما اگر این وسیله باعث آسیب فیزیکی یا مادی شود به آن سلاح سرد می گویند. در عنصر معنوی، نیت فاعل مورد توجه قرار می گیرد. مثلاً اگر ثابت شود که عمل عمدی انجام شده است، می توان گفت که عنصر معنوی در عمل نیز ثابت می شود. به عنوان مثال، اگر قفل فرمان به طور ناخواسته به وسیله نقلیه دیگری آسیب رسانده باشد، نمی توان گفت که مرتکب مقصر بوده است. از طرفی در رکن قانونی نیز به مصادیق تعریف شده در قانون توجه می شود.
به طور کلی اگر استفاده از سلاح سرد محاربه  محسوب نشود مجرم به شش ماه تا دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و به تعبیری اگر بخواهیم ساده بگوییم مجرم باید مجازات استفاده از سلاح سرد علاوه بر مجازات های مربوط به خسارات مالی یا جانی را تحمل کند. حتی اگر شاکی خصوصی از حقوق خود صرف نظر کند، قانون این مجازات را برای او تعیین می کند.

تماس 09156024004