مشاوره با وکیل خوب در مشهد

مشاوره با وکیل خوب در مشهد

وکیل تمکین در مشهد


مشاوره با وکیل خوب در مشهد

 

ارث در قانون مدنی

ارث رابطه ای بین شخصی متوفی و بازماندگاه اوست. وقتی فردی فوت می کند حال چه موت حقیقی و چه موت فرضی، مجموعه دارایی او به بازماندگان او می رسد. منظور از موت فرضی، حالتی است که قانون گذار در آن حالات، فردی را مورده فرض میکند ولو در واقع نمره باشد اما خبری از او در دست نباشد و منظور از دارایی مجموعه حقوق، مطالبات ، اموال و بدهی هاست. پس دارایی فقط اموال مثبت متوفی نیست بلکه بدهی های او نیز داخل در ظرف دارایی اوست. پس اگر فردی بدهیی داشته باشد و فوت کند این دین به ماترک او منتقل شده و باید از محل آن ایفا شود.

 

مشاوره با وکیل خوب در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

به موجب قانون مدنی، افراد ممکن است از دو طریق ارث ببرند: ۱- از طریق نسب (یا همان پیوند خونی) ۲٫ از طریق سبب(یا همان وصلت یا ازدواج)
اشخاصی که به موجب اول (نسب) ارث میبرندعبارتند از :
طبقه اول: پدر ، مادر ، اولاد و اولاد اولاد
طبقه دوم: اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم: عموها، عمه ها، داییها، خاله هاو اولاد آنها

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

از جمله اشخاصی که به موجب دوم ارث می برند عبارتند از همسر اعم از زن یا شوهر

به موجب قانون که از قواعد فقهی پیروی کرده ، با بودن یک طبقه از طبقات بالا، طبقات بعدی ارث نمی برند. به عبارتی هر طبقه طبقه ی مابعد خود را از ارث محروم می کند. جالب توجه است که حتی اگر از طبقه اولی یک نفرباشد،هیچ کدام از افراد طبقه بعدی ارث نمی برند. پس اگر متوفی فقط یک مادر داشته باشد به هیچ کدام از اجداد،برادرها و خواهرهای او ارث نمی رسد.

 

مشاوره با وکیل خوب در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

وقتی فردی فوت می کند ، این مال برای مصارف معینی در اولویت هستند یعنی ابتدا باید از این اموال برای موارد شخصی برداشت شد و سپس اگر مازادی بود به وارث می رسد. این اولویت ها عبارتد از:
قیمت کفن میت: اگر مالی از اموال میت در وثیقه و رهن طلبکاری باشد، آن مال از حیطه اموال باید خارج شود تا زمانی که بدهی پرداخت شود. سایر دیون و واجبات مالیمتوفی که گستره ی وسیعی دارد از جمله بدهی به سایرین، و به اعتقاد برخی واجبات دیدنی مثل نماز یا روزه قضا. و سرانجام اگر متوفی وصیتی کرده باشد تا یک سوم کل اموال او.
در مورد اخیر باید خاطر نشان کرد، طبق قوانین مربوط به ارث، هر شخص می تواند تا ۱/۳ اموال خود را برای پس از مرگش برای امری وصیت کند، به عبارتی تصرفات شخص در اموال خود برای زمان بعد از مرگش محدود به یک سوم اموال حین الموت اوست و مازاد بر این میزان نیاز به اجازه ورثه دارد.
از دیگر نکات مهم و قابل ذکر در مورد ارث، امری بودن قواعد آن است یعنی مورث و وارثین نمی توانند دخل و تصرفی خلاف آنچه در قوانین آمده است داشته باشند، به عنوان مثال حتما شنیده اید که گاها افرادی صحبت از محروم کردن یکی از ارث می کنند در حالی که چنین امری قانونا ممکن نیست و اگر چنین شرطی در وصیت درج شود فاقد اعتبار است و این از نتایج امری بودن قواعد ارث است.

 

وکیل خوب ارث در مشهد

مشاوره با وکیل خوب در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

برخی از وارث، صاحب سهم مشخص و ثابتی از ارث هستند و برخی خیر که در این صورت پس از آن که دسته اول سهم مشخص شده ی قانون خود را دریافت داشتند، هر آنچه که باقی بماند به دسته دوم از وراث همان طبقه می رسد. دسته اول را فرض بر دسته دوم “قرابت” بر می نامند.
برای اینکه فردی از متوفی ارث ببرد شرایطی لازم است که به طور خلاصه میتواند به زنده بودن وارث حسین فوت مورث، مسلمان بودن وارث، قاتل عمدی مورث نبودن و …. اشاره کرد.
زوج و زوجه به واسطه سبب از هم ارث می برند ئ نکته مهم این است که زوج و زوجه به هیچ عنوان حاجت از ارث ندارند یعنی زوج و زوجه زوج و زوجه در همه حال در کنار سایر طبقات سهم الارث مشخص و معینی دارند و فقط ممکن است گاهی سهم ارث کم و گاهی به واسطه شرایط سایر وراث سهم الارث زیادتری ببرند. اما در هر حال سهم الارث خواهند برد
به عنوان نکته آخر باید گفت که طبق آخرین اصلاح صورت گرفته در م ۹۴۶ قانون مدنی زن از عین اموال منقول واقعیت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیا ارث می برد.

 

مشاوره با وکیل خوب در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

اصطلاحات و واژگان مرتبط:
ارث به معنی: باقزمانده اموال میت
تعریف ارث: استحقاق مال یا حقی با مرگ دیگری
وارث کیست: کسی که ارث می برد
مورث: کسی که از خودش ارث بر جای میگذارد
میراث یا ترکه: آنچه از میت باقی می ماند خواه مال باش یا حق
ارکان ارث: مورث – وارث- ترکه
موانع ارث: کفر – قتل – برده بودن – لعان – زنا

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴