مهریه درصورت فوت زوج و زوجه

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

مهریه درصورت فوت زوج و زوجه

 

تکلیف مهریه درصورت فوت زوج و زوجه

طبق ماده ی ۱۰۸۲قانون مدنی:”به مجرد وقوع عقدزن مالک مهریه می شود.

“ودرصورت عندالمطالبه بودن هرزمان که بخواهد می تواند آن را ازشوهر دریافت کند.

امادرمواردی زن قبل ازدریافت مهریه فوت می کند یازوج قبل ازپرداخت مهریه فوت می کند.

دراین گونه موارد تکلیف مهریه چه می شود؟آیامهریه ساقط می گردد؟

 

درپاسخ به این سوالات بایدگفت مهریه تحت هیچ شرایطی ساقط نمی گردد و باید پرداخت گردد زیرا ازجمله حقوق مالی زوجه می باشد وبزدمه ی زوج می باشد تاآن را پرداخت کند.

 

مهریه زوجه پس ازفوت وی:

درصورتی که زوجه قبل ازدریافت مهریه ی خودفوت کند.ورثه ی وی می توانند آن را ازشوهر مطالبه کنند.

بدین مفهوم که مطالبه ی مهریه برای ذی نفع همیشه وجود خواهدداشت ولوآنکه زوجه درقیدحیات نباشد

ازاین رو وراث زوجه می توانند بعد ازفوت زوجه به قائم مقامی ازوی مهریه ی زوجه ی متوفی را اززوج مطالبه نمایند

وزوج نمی تواند از تادیه ی مهریه ی زوجه ی متوفی به ورثه امتناع نماید مگر آنکه زوج آن را قبلا پرداخت کرده باشد ویازوجه،شوهر را بری الذمه نموده باشد.

 

دلیل آنکه ورثه می توانند مطالبه ی مهریه نمایند آن است که بافوت زوجه کلیه ی اموال وی به ورثه می رسد،مهریه نیز ازجمله حقوق مالی است که درصورتی که زن درزمان حیات ازشوهر نگرفته باشد این حق به ورثه اش می رسد از این رو پدر ومادر زوجه و  فرزند از مهریه ارث می برند وبرای محاسبه مهریه سهم شوهر ازمبلغ مهریه کسر زیرا شوهر هم جزءوراث محسوب می گردد واز مهریه ارث می برد ومطابق سهم الارث پدر ومادر فرزند به آنها داده خواهدشد.زیرا مطابق قانون زن وشوهر از یکدیگر ارث می برند.برای مطالبه ی مهریه وراث می توانند خود یا به کمک یک وکیل مجرب در زمینه ی ارث وخانواده باتنظیم دادخواست مطالبه ی مهریه را به نسبت  سهم الارث خود به طرفیت زوج،حقوق قانونی زوجه متوفی را مطالبه کنند ومدارک لازم برای این امرگواهی حصر وراثت وعقدنامه می باشد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

لازم به ذکر است اگر مهریه ی زوجه وجه رایج باشد وورثه بخواهند آن را مطالبه کنند مطابق اصل مبلغ مندرج درسند نکاحیه است ونه قیمت روز وجه رایج زیرا قانون حق به روز شدن مبلغ مهریه را تنها برای زوجه درنظر گرفته است ونه ورثه ی متوفی که البته اختلافاتی نیز دراین زمینه وجود دارد که عده ای اعتقاد دارند چون ورثه به قائم مقامی از زوجه مهریه را مطالبه می نمایند پس باید همان حقوق زوجه را داشته باشند.

 

نکته ی مهم دیگر در زمینه پرداخت مهریه پس ازفوت زوجه آن است که مساله ی نصف مهریه قبل از نزدیکی تنها مخصوص طلاق می باشد درصورت فوت زن یاشوهر حتی قبل از نزدیکی مهریه باید به صورت کامل پرداخت گردد زیرا زن به محض عقد مالک کل مهریه می شود.

 

مهریه ی زوجه پس ازفوت زوج:

طبق ماده ی ۸۶۱قانون مدنی:زن پس ازمرگ شوهر ازوی ارث می برد”مشروط براینکه عقد آنها دائم باشدوزن قبل ازمرگ شوهر زنده باشد.بنابراین اگرزوج فوت کند ومهریه ی زوجه را پرداخت نکرده باشد زن می تواند مهریه ی خودرا ازماترک وی وصول کند واگرمهریه ی وی وجه رایج باشد استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز فوت رادارد.

 

برای مطالبه ی مهریه زوجه باید درخواست مهریه را به طرفیت وراثی که ماترک راقبول کرده اند مطرح کند ودراین میان اگر زوج طلبکارانی داشته باشد از آن جا که مهریه ی زن یک دین ممتازاست بنابراین برسایر طلبکاران اولویت دارد.بدین مفهوم مهریه ی زوجه تحت هیچ شرایطی ساقط نمی گردد فقط ممکن است افرادی که آن را مطالبه می نمایند یاافرادی که آن راپرداخت می کنند متفاوت گردد ولی درهرصورت باید پرداخت شود

 

 

برای راهنمایی ومشاوره بیشتر درخصوص موضوع به این شماره تماس بگیرید

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

1 دیدگاه دربارهٔ «مهریه درصورت فوت زوج و زوجه»

  1. بازتاب: وکیل طلاق توافقی در مشهد - 09153104004 - وکیل خوب در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004