وکیل اجاره در مشهد

وکیل اجاره در مشهد

وکیل اجاره در مشهد


وکیل اجاره در مشهد

عقد اجاره

بسیاری از افراد املاک یا دیگر وسایل خود را اجاره می دهند درصورتی که شاید هیچ اطلاعی از عقد اجاره نداشته باشند

اجاره بیشتر در مورد املاک این روزها مورد استفاده قرار می گیرد و افراد با آن سرو کار دارند.طبق قانون اجاره عقدی است

که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود

اجاره دهند را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

وکیل اجاره در مشهد

 

آنچه در عقد اجاره اهمیت دارد مدت آن است این امر در ماده ی ۴۶۸ قانون مدنی به آن اشاره شده است

که بیان میدارد: در اجاره ی اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

« مدت اجاره نیز از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده است.

مستاجر هم می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باش

اگر مالی که اجاره داده نشده است معیوب بوده باشد مستاجر می تواند یا اجاره را فسخ کند یا به همان صورتی که بوده است

اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر عیب را برطرف کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

در اجاره اصولاً باید مدت عقد معلوم باشد ،ولی اگر تعیین منفعت از راه دیگری غیر از مدت صورت پذیرد اجاره ‘نافذ’ است.

اگر مالکی بدون کسب نظر اکثریت اقدام به نصب درب یا پنجره غیرهمسان کند مدیر ساختمان می تواند از طریق دادگاه او را مجبور به نصب درب و پنجره همگون با سایر واحدها نماید.

وکیل کیفری در مشهد

اما مستاجر در قبال عین مستاجره چه وظایفی دارد؟

قانون گذار در ماده ی ۴۹۰ قانون مدنی این موضوع را بیان کرده است مستاجر باید:

اولاً: در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعهدی یا تفریط نکند.

ثانیاً: عین مستاجره برای همان معرفی که در اجاره مقرر شده

در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید.

ثالثاً: مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است

تادید کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

وکیل اجاره در مشهد

 

لازم به ذکر است مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست

بدین مفهوم که اگر مالی را که اجاره کرده بدون تعدی یا تفریط او تلف شود

مسئول نخواهد بود ولی اگر تعدی و تفریط کرده باشد ضامن است.

عقد اجاره به علت فوت موجر یا مستاجر باطل نخواهد شد

ولی اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است

اجاره به فوت وی باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می گرد.

عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضا آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی

در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد

 

و اگر با اجازه ی مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد

مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

 

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

وکیل اجاره در مشهد

 

 

نکته مهم در عقد اجاره در مورد هزینه ی تعمیرات در عین مستاجره می باشد که طبق قانون اگر مستاجر در عین مستاجره بدون

اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه ی قیمت آن را نخواهد داشت.

همچنین تعمیرات و کلیه ی مخارجی که درعین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است

به عهده ی مالک است مگر آن که شرط خلاف شده باشد و اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید

که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمیتواند مانع تعمیرات گردد اگر چه در مدت تمام

یا قسمتی از زمان تعمیر نتوانداز عین مستاجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید.در اینصورت مستاجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

نکته قابل توجه در عقد اجاره این است که مستاجر قبل از انعقاد قرارداد اجاره بایستی حتما اعتبار سند مالکیت صاحب ملک را مورد بررسی قرار دهد.

 

در اجاره اگر عین مستاجره ناقص باشد:

مستاجر دو حالت دارد:

١- اجاره را فسخ کند
٢- یا تقلیل نسبی مال الاجاره

وکیل حقوقی در مشهد

عقودی که باید الزاما مدت داشته باشند:

١- اجاره
٢- انتفاع
٣- مساقات
۴- مزارعه
۵- نکاح موقت

نکات مهم

نکته: اگر عین مستاجره نیاز به تعمیرات داشته و به موجر دسترسی نباشد، طبق ماده ۲۱ قانون موجر و مستاجر، مستاجر تا ۶ ماه میتواند مال‌الاجاره را مصرف کند.

نکته:  در اجاره قبض شرط صحت نیست

نکته:  عقد اجاره فضولی، اگر موجر مالک منافع نباشد اعم از این که مالک عین باشد یا نباشد.

نکته:  فروش ملک در عقد اجاره صحیح است و منعی ندارد.

نکته:  قراردادهای اجاره تا سال ۱۳۷۶ تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ می باشد.

نکته:  تخلیه عین مستاجره برای کسب و پیشه یا تجارت برای خود شخص موجر ممکن است نه برای شغل فرزند موجر.

نکته:  در اجاره اگر مال کلی باشد موجر مصداق خارجی آن را تعیین می‌کند

نکته:  اگر مزاحمت قبل از قبض در عین مستاجره باشد مستاجر حق فسخ دارد با استناد به خیار تعذر تسلیم

نکته:  انتقال عین به دیگری در اجاره، اجاره به قوت خود باقی است، مستاجر باید اجاره بها را به مالک جدید بدهد.

نکته:  تسلیم عین مستاجره در صورت اشاعه باید با اذن شریک باشد و الا شریک حق خلع ید دارد.

نکته:  اگر شخص دیگری را مامور انجام عمل مادی نماید>>>
عقد معوض باشد: اجاره اشخاص یا جعاله.
عقد غیر معوض باشد( مجانی) :مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد.

نکته: اگر مستاجری بخواهد ملک مورد اجاره خود را به دیگری اجاره دهد بایستی حتماً به قرارداد اجاره توجه نمود که طبق قرارداد اجاره حق اجاره دادن عین مستاجره به دیگری را داشته باشد.

نکته: اگر واحدی در آپارتمان فاقد پارکینگ باشد حق استفاده از پارکینگ دیگران را ندارد و در صورت استفاده از پارکینگ دیگران مالک دارای پارکینگ می تواند به اتهام جرم تصرف عدوانی شکایت کند.

نکته: هرگونه تغییر در کاربری مشاعات مجتمع های ساختمانی و آپارتمانی بدون موافقت کلیه مالکین و همچنین رعایت قانون تملک آپارتمان ها غیر قانونی بوده و وجاهت قانونی ندارد.

نکته: اگر مدیر ساختمان جهت هزینه های مشترک ساختمان به مالک یا مستاجر اظهارنامه داده و ظرف ۱۰ روز مالک یا مستاجر سهم خود را نپردازد مدیر می‌تواند امکاناتی از قبیل برق، گاز، آب گرم، شوفاژ و غیره را قطع نماید.

برای راهنمایی بیشتر در خصوص موضوع و یا پیگیری پرونده با این شماره تماس بگیرید.۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴