وکیل حضانت در مشهد

ممانعت از ملاقات طفل تحت حضانت

وکیل حضانت در مشهد

 

وکیل حضانت در مشهد

حضانت فرزندان پس از بلوغ

” حضانت” فرزندان طبق قانون و وکیل خانواده، حق و تکلیفی است که بر عهده ی والدین قرار دارد و بدین جهت نمی توانند از آن سرباززنند .
اما در مورد والدینی که جدا از یکدیگر زندگی میکنند حضانت دختر و پسر تا ۷ سالگی بر عهده ی مادر و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ بر عهده ی پدر است .
بدین مفهوم در مورد دختر از ۷ سالگی تا ۹ سالگی و در مورد پسرتا ۱۵ سالگی حضانت با پدر است .

 

* پس از سن بلوغ اگر در مورد حضانت اختلافی پیش آید دادگاه دیگر خود را صالح نمی‌داند، زیرا اصل بر این است که فرزندان به بلوغ فکری رسیده اند و باید خود انتخاب کنند و این در حالی است که یک دختر ۹ ساله و یک پسر ۱۵ ساله قدرت انتخاب و درک و تشخیص درستی ندارند تا بتوانند راه درست یا اینکه پیش پدر باشد یا مادررا انتخاب نماید . با توجه به اینکه سن قانونی در کشور ۱۸ سال می باشد به نظر میرسد باید تغییراتی در این قوانین ایجاد گردد .

*سوال مهمی که در مورد حضانت از وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده وجود دارد آن است که اگر والدین از حضانت امتناع نمایند آیا اجبار آنان ممکن است ؟

وکیل طلاق توافقی در مشهد

ماده ی ۱۱۷۲ قانون مدنی

” هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل بر عهده ی آنهاست از نگهداری او امتناع کنند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت بر عهده ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت کند به خرج مادر تامین کند .”

مطابق قانون طفل را نمیتوان از پدر یا مادر گرفت مگر در موارد قانونی یا زمانی که از آنان سلب حضانت شده باشد .

*جهت دریافت هرگونه پاسخ حقوقی در مورد” حضانت فرزند” و” سرپرستی فرزند ” و” قیمومت فرزند” با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده با شماره ٠٩١۵٣١٠۴٠٠۴ تماس حاصل نمایید. *

تماس 09156024004