وکیل رشوه در مشهد

وکیل رشوه در مشهد

وکیل رشوه در مشهد

 

رشوه

* رشا و ارتشا >>>

* معنی لغوی:
چیزی که برای ضایع نمودن حق یا احقاق حق باطل به کسی داده شود. “وکیل کیفری در مشهد

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* عنصر قانونی >

ماده ۳ قانون تشدید مجازات اسلامی :
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداره یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می باشد و وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نمایند در حکم مرتشی است “وکیل رشوه در مشهد” اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود ” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد “وکیل پایه یک در مشهد” و بیش از این مبلغ تا ۲۰۰ هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد “وکیل رشوه در مشهد” و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد “وکیل در مشهد” در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد

 

وکیل رشوه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

مجازات مرتکب ۲ تا ۵ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود “وکیل خوب در مشهد” و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد “بهترین وکیل در مشهد” در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ۵ تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود “وکیل پایه یک در مشهد” و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. “وکیل رشوه در مشهد”

* تبصره ١- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینکه جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مخصوص بالغ بر نصاب مزبور باشد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. “وکیل تعزیرات در مشهد” و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

 

وکیل رشوه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* تبصره ۳ – مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. “وکیل در مشهد
(در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش‌بینی شده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود) “وکیل در مشهد” در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد. “وکیل معاونت در جرم در مشهد”

* تبصره ۴ – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال باشد در صورت وجود وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است.” وکیل رشوه در مشهد” و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. “وکیل در مشهد

همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی به تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. ” وکیل کیفری در مشهد” به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالتی هیچگونه حقوق و مزایای تعلق نخواهد گرفت. “وکیل پایه یک در مشهد”

* تبصره ۵ – در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم ماموران را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد. “وکیل تعزیرات در مشهد” و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تغییب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی را که به عنوان رشوه پرداخته است “وکیل در مشهد” به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد. “وکیل مشهد

وکیل رشوه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* مطابق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است:
هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری وکیل کلاهبرداری در مشهد”

مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است” وکیل رشوه در مشهد” و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* عنصر مادی جرم رشوه >>>

* فعل :
°دادن > وجه، مال، سند پرداخت وجه، سند تسلیم مال >>> ‘رشا’

°قبول کردن >
وجه، مال، سند پرداخت وجه، سند تسلیم مال >>> ‘ارتشاء’

°انجام معامله با مبالغ غیر واقعی

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* نکات و موارد مهم جرم رشوه >>>

* رشوه جرمی است مطلق و آنی،
جرم رشا قابل تعلیق است و جرم ارتشا غیرقابل تعلیق است.

* جرم ارتشا جرم مطلق است.
انگیزه راشی ابطال حق و احقاق باطل می باشد.

* عنصر معنوی >>>
سوء نیت عام :
قصد پرداخت وجه یا مال به مرتشی

سو نیت خاص :
قصد کسب امتیاز یا انجام یا ترک فعل می باشد.

* به محض دادن چک عمل ارتشاء قابل تحقق است، النهایه چون وجهی وصول نشده نمی توان مرتکب را به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود. “وکیل پایه یک در مشهد

*شرط اصلی تحقیق جرایم رشا و ارتشا توافق راشی و مرتشی در خصوص انجام یا عدم انجام امری هر چند که این توافق ممکن واقعی نباشد. “وکیل کیفری در مشهد”

*مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط نیست. “وکیل حقوقی در مشهد”

* تسلیم مال یا پرداخت وجه طی یک فقره رشا ولی در چند نوبت را نمی‌توان مشمول مقررات راجع به تعدد جرم دانست، زیرا چنین عملی جرم واحد که تدریجاً واقع شده است.” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

 

وکیل رشوه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*در جرم ارتشا قبول رشوه از طرف مرتشی شرط تحقق بزه نیست و عبارت ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر دادن وجه و مال و غیره ملازمتی با قبول آن از طرف کارمند یا مستخدم دولتی ندارد، زیرا قبول رشوه شرط تحقق رشا است نه جرم ارتشاء،
و نمی توان تحقق بزه رشا را که جرمی غیر از ارتشاء و دارای ارکان و عناصر اختصاصی خود می باشد را منوط به گرفتن رشوه از طرف کارمندان و مستخدمان دولتی نمود. “وکیل پایه یک مشهد”

* اگر شخصی از مامورین دولت نباشد و خود را به دروغ از مامورین دولت معرفی کند و از این طریق مبلغی تحت عنوان رشوه دریافت نماید عمل وی کلاهبرداری می‌باشد. “وکیل کلاهبرداری در مشهد

* با توجه به رویه قضایی صرف وعده راشی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست، مگر آنکه اقداماتی را که مرتشی انجام داده با وعده راشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشا باشد. “وکیل رشوه در مشهد”

* اگر کارمندی مبلغی منتها در چند نوبت از یک رشوه بگیرد چون عمل ثابت شده همان یک عمل است تعداد دفعات تحویل گرفتن وجه موجب تعدد جرم نخواهد بود. “وکیل کیفری در مشهد

* اگر دادگاه عنوان رشوه را بر عمل متهم شامل ندانست و حکم تبرئه او داد نباید حکم به ضبط وجه مورد ادعا بدهد. “وکیل تعزیرات در مشهد”

* عمل نماینده شرکت در دادن رشوه به مامور مالیاتی که واسطه بین مرتشی و شرکت بوده دادن رشوه نمی‌باشد بلکه عمل او معاونت است. “وکیل اداره مالیاتی در مشهد”

* جهت هماهنگی با وکیل کیفری در مشهد و آشنایی با جرم رشوه در ادارات، شهرداری ها، ارگانها دولتی، اداره دارایی، و کلیه اماکن اداری می توانید با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل رشوه در مشهد و وکیل کیفری در مشهد تماس بگیرید.

تماس 09156024004